ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 16 พ.ย. 60 13 ธ.ค. 60 10:00 น. 16:30 น. กผง. กำหนดการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายขับเคลื่อนของ กษ. 200 อ/ต.1
2 16 พ.ย. 60 15 ธ.ค. 60 09:00 น. 16:30 น. กกจ. ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (สอบสัมภาษณ์) 40 อ/ต.1
3 18 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 09:30 น. 12:00 น. กกจ. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 200 อ/ต.1
4 19 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 13:00 น. 16:30 น. สวก. ประชุมประจำปีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) / สวก. (ARDA) 120 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 28 พ.ย. 60 1 ธ.ค. 60 09:00 น. 12:00 น. กผง. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2560 25 อ/ต.1
2 20 พ.ย. 60 6 ธ.ค. 60 08:00 น. 16:30 น. ตสน. ประชุมคณะทำงานกลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50 อ/ต.1
3 24 พ.ย. 60 7 ธ.ค. 60 09:30 น. 12:00 น. สวก. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยการเกษตรของประเทศ 60

อ/ต.2

4 14 พ.ย. 60 7 ธ.ค. 60 13:00 น. 16:30 น. กนผ. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนร่วมงาน ระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS 30 อ/ต.1
5 6 ธ.ค. 60 9 ธ.ค. 60 09:00 น. 16:30 น. กพร. แผนปฏิรูปองค์กร 50 อ/ต.2
6 30 พ.ย. 60 18 ธ.ค. 60 09:30 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟทางการเกษตรภาคเหนือ 30 อ/ต.2
7 24 พ.ย. 60 26 ธ.ค. 60 08:00 น. 16:00 น. สป.กษ. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของผู้ตรวจสอบภายใน กษ. 50 อ/ต.2
8 25 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 13:30 น. 16:30 น. กผง. คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5/2560 60 อ/ต.2


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225