ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 27 ธ.ค. 60 12 ม.ค. 61 10:00 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมวิชาการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 150 อ/ต.1
2 7 ธ.ค. 60 16 ม.ค. 61 07:30 น. 12:00 น. กกจ. บริจาคโลหิต ไม่ระบุ อ/ต.1
3 7 ธ.ค. 60 17 ม.ค. 61 07:30 น. 12:00 น. กกจ. ตรวจสุขภาพรอบ 3 เดือน ไม่ระบุ อ/ต.1
4 8 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 08:00 น. 17:00 น. กกจ. สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 30 อ/ต.1
5 8 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 08:00 น. 17:00 น. กกจ. สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 30 อ/ต.1
6 7 ธ.ค. 60 24 ม.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. กกจ. ตรวจสุขภาพรอบ 3 เดือน ไม่ระบุ อ/ต.1
7 11 ม.ค. 61 26 ม.ค. 61 08:00 น. 14:00 น. กกจ. รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ 30 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 25 ธ.ค. 60 16 ธ.ค. 60 09:00 น. 16:30 น. กพร. ประชุมโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 45 อ/ต.2
2 22 ธ.ค. 60 17 ธ.ค. 60 13:00 น. 16:30 น. กผง. ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติฯด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 40 อ/ต.2
3 16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 08:00 น. 09:00 น. กกจ. ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 30 อ/ต.1
4 15 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 08:30 น. 12:00 น. กผง. การเรียนการสอน Unit School กองแผนงาน 60 อ/ต.1
5 16 ม.ค. 61 19 ม.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟทางภาคเหนือ 20 อ/ต.1
6 23 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 8:30 น. 16:30 น. ศทส. เปลี่ยนโต๊ะประธาน 5 อ/ต.2
7 16 ม.ค. 61 29 ม.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมคณะกรรมการการอนุรักษ์ดินและน้ำ 30 อ/ต.1
8 19 ม.ค. 61 30 ม.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน 45 อ/ต.2
9 24 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. กผง. Unit school 50 อ/ต.2


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225