ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 24 เม.ย. 61 2 พ.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กสด. ประชุมการจัดนิทรรศการงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ิดิน ครบรอบ 55 ปี ครั้งที่ 2/2561

45

อ/ต.1
2 30 เม.ย. 61 9 พ.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. สลก. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ครั้งที่ 2/2561

40

อ/ต.1
3 30 เม.ย. 61 10 พ.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. สลก. คณะทำงานดำเนินการตาม พรบ. พัฒนาที่ดิน 2551 ครั้งที่ 1/2561

40

อ/ต.1
4 2 พ.ค. 61 15 พ.ค. 61 08:30 น. 09:30 น. กกจ. อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดิน

30

อ/ต.1
5 26 เม.ย. 61 15 พ.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. กผง. คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561

60

อ/ต.1
6 2 พ.ค. 61 16 พ.ค. 61 10:00 น. 12:00 น. สลก. งานแถลงข่าววันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี

50

อ/ต.1
7 1 พ.ค. 61 21 พ.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สสผ. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมฯ กับ ป.ป.ช.

30

อ/ต.1
8 26 เม.ย. 61 25 พ.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กผง. การคัดเลือกผลงานวิชาการ

80

อ/ต.1
9 28 พ.ค. 61 28 พ.ค. 61 13:00 น. 16:00 น. สลก. Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกรมพัฒนาที่ดิน

60

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 5 มี.ค. 61 3 พ.ค. 61 7:30 น. 12:00 น. กกจ. บริจาคโลหิต ไม่ระบุ อ/ต.1
2 11 เม.ย. 61 14 พ.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กผง. พิจารณาการประกวดเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ รอบตัดสินปี 2561 150 อ/ต.1
3 17 เม.ย. 61 15 พ.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กผง. พิจารณาการประกวดเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ รอบตัดสินปี 2561 150 อ/ต.2
4 30 มี.ค. 61 24 พ.ค. 61 07:30 น. 16:30 น. กผง. โครงการจัดการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 500 อ/ต.1
5 30 มี.ค. 61 25 พ.ค. 61 07:30 น. 16:30 น. กผง. โครงการจัดการประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 500 อ/ต.1
6 5 มี.ค. 61 28 พ.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. กกจ. รับฟังผลตรวจสุขภาพ 300 อ/ต.1
7 21 พ.ค. 61 30 พ.ค. 61 10:00 น. 12:00 น. กวจ. สัมมนาพิเศษ เรื่อง แนวคิดเรื่อง Big data กับการพัฒนาที่ดิน 120 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 26 มี.ค. 61 1 พ.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. กผง. การดูงานของคณะผู้แทนจากประเทศภูฏาน 20 อ/ต.1
2 30 เม.ย. 61 2 พ.ค. 61 15:00 น. 16:30 น. กผง. คณะทำงาน ASP 15 อ/ต.1
3 30 เม.ย. 61 3 พ.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สลก. ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและประสานงาน การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี ครั้งที่ 2/2561 25 อ/ต.1
4 8 พ.ค. 61 10 พ.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กสด. การประชุมคณะทำงานจัดทำเนื้อหาวิชาการสำหรับกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 20 อ/ต.1
5 11 พ.ค. 61 17 พ.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 30 อ/ต.1
6 10 พ.ค. 61 18 พ.ค. 61 07:30 น. 17:00 น. กกจ. การฝึกอบรม Professional Writing Workshop for International Cooperation สวด. 25 อ/ต.1
7 18 พ.ค. 61 25 พ.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กผง. การคัดเลือกผลงานวิชาการ 80 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225