ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 25 พ.ค. 61 1 มิ.ย. 61 09:30 น. 12:00 น. กกจ. การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2561

35

อ/ต.1
2 30 พ.ค. 61 4 มิ.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ปรับกล้อง conference

5

อ/ต.1
3 6 มิ.ย. 61 7 มิ.ย. 61 13:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุมเตรียมความพร้อม และรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ. 2561

60

อ/ต.1
4 28 พ.ค. 61 8 มิ.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุมเตรียมความพร้อม การตรวจประเมินรางวัลฯ ในพื้นที่ (Site Visit)

50

อ/ต.1
5 25 พ.ค. 61 12 มิ.ย. 61 08:30 น. 14:00 น. กพร. ประชุม นำเสนอข้อมูล คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลฯ ในพื้นที่ (Site Visit)

60

อ/ต.1
6 12 มิ.ย. 61 14 มิ.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ปรับตำแหน่งกล้องและไมค์

5

อ/ต.1
7 14 มิ.ย. 61 15 มิ.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ปรับตำแหน่งกล้องและไมค์

5

อ/ต.1
8 23 พ.ค. 61 18 มิ.ย. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน (อพ.สธ.กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561)

40

อ/ต.1
9 30 พ.ค. 61 19 มิ.ย. 61 09:00 น. 12:00 น. กผง. การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

35

อ/ต.1
9 21 มิ.ย. 61 27 มิ.ย. 61 08:30 น. 10:30 น. กกจ. ประชุม อ.ก.พ.กรมฯ

17

อ/ต.1
9 21 มิ.ย. 61 27 มิ.ย. 61 11:00 น. 12:00 น. กกจ. ประชุมคณะกรรมการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2561

35

อ/ต.1
10 4 มิ.ย. 61 29 มิ.ย. 61 09:00 น. 14:00 น. กวจ. ประชุมคณะอนุกรรมการขับคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561

70

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 30 พ.ค. 61 25 มิ.ย. 61 8:00 น. 16:30 น. สกช. ประชุมสภาเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2561 200 อ/ต.2

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 4 มิ.ย. 61 6 มิ.ย. 61 09:30 น. 12:00 น. กผง. ASP 40 อ/ต.1
2 12 มิ.ย. 61 19 มิ.ย. 61 09:00 น. 14:00 น. ศทส. คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 40 อ/ต.1
3 18 มิ.ย. 61 20 มิ.ย. 61 09:30 น. 13:00 น. กผง. โครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ 30 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225