ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 25 ก.ค. 61 3 ส.ค. 61 09:30 น. 11:00 น. กค. ประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานวัสดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือ ประจำปี พ.ศ. 2561

50-60

อ/ต.1
2 31 ก.ค. 61 3 ส.ค. 61 13:00 น. 16:00 น. กนผ. คณะกรรมการการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย

35

อ/ต.1
3 18 ก.ค. 61 7 ส.ค. 61 13:00 น. 17:00 น. กผง. คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2561

60

อ/ต.1
4 1 ส.ค. 61 10 ส.ค. 61 08:30 น. 11:30 น. สลก. คณะผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือการเกษตร จากญี่ปุ่น ขออนุญาตมาเยี่ยมคารวะ และนำเสนอการดำเนินการ เกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตร

35-40

อ/ต.2
5 8 ส.ค. 61 14 ส.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. กกจ. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน

25

อ/ต.1
6 6 ส.ค. 61 14 ส.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. กสด. คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

40

อ/ต.1
7 31 ก.ค. 61 17 ส.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุมคณะทำงาน สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561

50

อ/ต.1
8 9 ส.ค. 61 24 ส.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. สลก. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลก ครั้งที่ 1/2561 (กระทรวง)

40

อ/ต.1
9 16 ส.ค. 61 28 ส.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. MA ระบบ conference งวดสุดท้าย ตามสัญญา

5

อ/ต.1
10 15 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. กกจ. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561

20

อ/ต.1
11 25 ส.ค. 61 31 ส.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 2561 ครั้งที่ 3/2561

50

อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225