ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 24 ต.ค. 60 3 พ.ย. 60 08:00 น. 16:30 น. กพร. ศึกษาดูงานของผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้าน การบริหารสำหรับหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental) รุ่นที่ 10" 50 อ/ต.1
2 27 ต.ค. 60 9 พ.ย. 60 08:00 น. 16:30 น. กกจ. ทดสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (สอบสัมภาษณ์) 400 อ/ต.1
3 7 พ.ย. 60 28 พ.ย. 60 09:00 น. 12:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5/2560 100 อ/ต.2

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 31 ต.ค. 60 1 พ.ย. 60 13:30 น. 16:30 น. กกจ. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 50-80 อ/ต.1
2 31 ต.ค. 60 2 พ.ย. 60 08:00 น. 16:30 น. กพร. ประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2560 60 อ/ต.1
3 2 พ.ย. 60 3 พ.ย. 60 10:00 น. 12:00 น. กผง. ทำ TOR สำหรับการประชุมดินโลก ปี 2560 20 อ/ต.1
4 6 พ.ย. 60 6 พ.ย. 60 09:30 น. 13:30 น. กผง. การประชุมคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ กลุ่มความร่วมมือด้านดินแห่งเอเชีย (ASP) 30 อ/ต.1
5 3 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 08:00 น. 08:30 น. กกจ. ประชุมกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ 21 อ/ต.1
6 6 พ.ย. 60 13 พ.ย. 60 13:30 น. 16:30 น. กกจ. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2560 35 อ/ต.1
7 13 พ.ย. 60 15 พ.ย. 60 09:30 น. 12:00 น. กผง. ประชุมเตรียมงานวันดินโลก 25 อ/ต.1
8 13 พ.ย. 60 15 พ.ย. 60 14:00 น. 16:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ 5 อ/ต.1
9 10 พ.ย. 60 16 พ.ย. 60 10:00 น. 12:00 น. สลก. ประชุมหารืองาน 30 อ/ต.2
10 7 พ.ย. 60 21 พ.ย. 60 09:30 น. 12:00 น. กผง. การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันดินโลก ปี 2560 ครั้งที่ 4/2560 25 อ/ต.1
11 20 พ.ย. 60 22 พ.ย. 60 08:30 น. 16:30 น. ศทส. บริษัทมาทำความสะอาดโต๊ะ 5 อ/ต.1
12 20 พ.ย. 60 28 พ.ย. 60 08:30 น. 13:00 น. กนผ. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น" รุ่นที่ 3 50 อ/ต.1
14 28 พ.ย. 60 29 พ.ย. 60 09:00 น. 12:00 น. สลก. แถลงข่าว การจัดงานวันดินโลก ปี 2560 50 อ/ต.1
15 14 พ.ย. 60 30 พ.ย. 60 09:00 น. 12:00 น. กผง. ประชุมชี้แจงแนวทาง การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 70 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225