ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 7 มี.ค. 61 20 มี.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. ศทส. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กับ กรมการปกครอง 40 อ/ต.1
2 9 มี.ค. 61 12 มี.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ขยับจอภาพห้องประชุม 5 อ/ต.1
3 9 มี.ค. 61 13 มี.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. กผง. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมฯ ครั้งที่ 2/2561 30 อ/ต.1
4 13 มี.ค. 61 14 มี.ค. 61 08:30 น. 12:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference 5 อ/ต.1
5 8 มี.ค. 61 14 มี.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. คณะกรรมการวิชาการกรมฯ ครั้งที่ 1/2561 50 อ/ต.1
6 13 มี.ค. 61 15 มี.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. สลก. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี 40 อ/ต.1
7 9 มี.ค. 61 15 มี.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. ศทส. ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 25 อ/ต.1
8 16 มี.ค. 61 19 มี.ค. 61 13:30 น. 15:30 น. ศทส. ซ้อมพิธีการ MOU 10 อ/ต.1
9 15 มี.ค. 61 21 มี.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. ศทส. สอนควบคุมระบบ videoconference เพื่อใช้ในวันที่ รมต. มาตรวจกรม 5 อ/ต.1
10 15 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. ศทส. สอนควบคุมระบบ videoconference เพื่อใช้ในวันที่ รมต. มาตรวจกรม 5 อ/ต.1
11 12 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. กผง. การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและประสานงานวันดินโลก 20 อ/ต.1
12 21 มี.ค. 61 28 มี.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. กผง. ทดสอบระบบ conference 5 อ/ต.1
13 26 มี.ค. 61 28 มี.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. การจัดงานวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 55 ปี 39 อ/ต.1
14 20 มี.ค. 61 29 มี.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference 5 อ/ต.1
15 15 มี.ค. 61 30 มี.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. กผง. การจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติของอนุสัญญาสหประชาชาติฯ ปี 2561-2564 30 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 19 ก.พ. 61 6 มี.ค. 61 09:00 น. 16:00 น. สลก. ประชุม สำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2561 200 อ/ต.1
2 5 มี.ค. 61 27 มี.ค. 61 7:30 น. 13:00 น. กกจ. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"บทบาทของศาลอาญาคดีการทุจริต และประพฤติมิชอบกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ" กองการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ 120 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 2 มี.ค. 61 8 มี.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. กผง. การประชุมหารือการดำเนินงานโครงการไทยนิยม น้อมศาสตร์พระราชาพัฒนาเกษตรยั่งยืน 30 อ/ต.1
2 2 มี.ค. 61 8 มี.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงาน กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ 30 อ/ต.1
3 2 มี.ค. 61 9 มี.ค. 61 09:30 น. 16:30 น. กพร. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาที่ดิน 30 อ/ต.1
4 15 ก.พ. 61 16 มี.ค. 61 08:30 น. 17:30 น. กพร. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4) 50 อ/ต.1
5 19 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กกจ. การทำเส้นทางการฝึกอบรม ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 85 อ/ต.1
6 16 มี.ค. 61 23 มี.ค. 61 11:00 น. 14:00 น. สลก. รับรองคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 50 อ/ต.1
7 13 มี.ค. 61 29 มี.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. สสผ. การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานด้านการสำรวจจัดทำข้อมูลและแผนที่ 50 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225