ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 30 ส.ค. 61 3 ก.ย. 61 14:00 น. 16:30 น. กค. กำหนดราคากลางปัจจัยการผลิตและราคาต่อหน่วยค่าก่อสร้างต่างๆ

50

อ/ต.1
2 29 ส.ค. 61 10 ก.ย. 61 08:00 น. 16:30 น. กทช. โครงการ Circular Agriculture and Utilization of Organic Fertilizer Resource

20

อ/ต.1
3 5 ก.ย. 61 11 ก.ย. 61 09:00 น. 12:00 น. กสด. คณะกรรมการจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

60

อ/ต.1
4 10 ก.ย. 61 12 ก.ย. 61 08:30 น. 12:00 น. ศทส. MA conference เขต 4 กับเขต 6

3

อ/ต.1
5 17 ก.ย. 61 21 ก.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับการประชุม คณะทำงาน แก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549

5

อ/ต.1
6 11 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 13:00 น. 16:30 น. ศทส. ประชุม คณะทำงาน แก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2549

20

อ/ต.1
7 12 ก.ย. 61 24 ก.ย. 61 09:30 น. 12:00 น. กผง. คณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ

30

อ/ต.1
8 24 ก.ย. 61 26 ก.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ปรับกล้อง conference โดยบริษัท expert

5

อ/ต.1
9 13 ก.ย. 61 28 ก.ย. 61 10:00 น. 12:00 น. กกจ. การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2561

35

อ/ต.1
10 13 ก.ย. 61 28 ก.ย. 61 14:00 น. 16:00 น. สลก. พิธีส่งมอบงานกรมพัฒนาที่ดิน

35

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 10 ก.ย. 60 12 ก.ย. 61 08:00 น. 16:30 น. กผง. การจัดทำแผนปฏฺิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนการบริหารความเสี่ยงฯ 870 อ/ต.1
2 10 ก.ย. 60 13 ก.ย. 61 08:00 น. 16:30 น. กผง. การจัดทำแผนปฏฺิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนการบริหารความเสี่ยงฯ 870 อ/ต.1
3 10 ก.ย. 60 14 ก.ย. 61 08:00 น. 16:30 น. กผง. การจัดทำแผนปฏฺิบัติการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผนการบริหารความเสี่ยงฯ 870 อ/ต.1
4 11 ก.ย. 60 17 ก.ย. 61 10:00 น. 12:00 น. กผง. ประชุมกองแผนงาน 100 อ/ต.1
4 18 ก.ย. 60 28 ก.ย. 61 07:30 น. 17:30 น. กวจ. การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาตรี วันดินโลก ปี 2561 100 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225