ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 24 ม.ค. 61 1 ก.พ. 61 13:00 น. 16:30 น. กสด. การบรรยายพิเศษ "ดวงใจของราฎร์ ปราชญ์แห่งดิน" 200 อ/ต.2
2 29 ม.ค. 61 8 ก.พ. 61 08:30 น. 16:30 น. กผง. การพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำปี 2561 120 อ/ต.1
3 29 ม.ค. 61 9 ก.พ. 61 08:30 น. 16:30 น. กผง. การพิจารณาผลการดำเนินงานเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำปี 2561 120 อ/ต.1
4 1 ก.พ. 61 13 ก.พ. 61 08:00 น. 12:00 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 100 อ/ต.1
5 29 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61 08:00 น. 17:30 น. กพร. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1) 60 อ/ต.1
6 16 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 07:30 น. 17:30 น. กพร. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน 50 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 16 ม.ค. 61 1 ก.พ. 61 08:30 น. 14:00 น. กกจ. ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 30 อ/ต.1
2 31 ม.ค. 61 2 ก.พ. 61 08:00 น. 12:00 น. กผง. การเรียนการสอน Unit school 40 อ/ต.1
3 2 ก.พ. 61 8 ก.พ. 61 14:30 น. 16:30 น. กกจ. คณะกรรมการพิจารณา การเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอินริยาภรณ์ ประจำปี 2561 25 อ/ต.1
4 24 ม.ค. 61 9 ก.พ. 61 09:00 น. 14:00 น. กผง. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2561 30 อ/ต.2
5 29 ม.ค. 61 12 ก.พ. 61 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน 45 อ/ต.1
6 5 ก.พ. 61 14 ก.พ. 61 09:00 น. 12:00 น. กผง. ฝึกอบรบ เรื่องระบบ NRMS 30 อ/ต.1
7 13 ก.พ. 61 15 ก.พ. 61 10:00 น. 12:00 น. กวจ. คณะเจ้าหน้าที่ราชอาณาจักรกัมพูชาขอเข้าพบผู้บริหาร โครงการความร่วมมือการผลิตมันสำปะหลัง 40 อ/ต.1
8 15 ม.ค. 61 19 ก.พ. 61 09:00 น. 12:00 น. กผง. คณะเจ้าหน้าที่จากโคลัมเบียขอเข้าพบ 20 อ/ต.1
9 9 ก.พ. 61 19 ก.พ. 61 13:00 น. 15:00 น. กวจ. ประชุมโครงการความร่วมมือไทย-โคลัมเบียฯ 30 อ/ต.1
10 29 ม.ค. 61 20 ก.พ. 61 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ กรมพัฒนาที่ดิน (ครั้งที่ 2) 45 อ/ต.1
11 6 ก.พ. 61 22 ก.พ. 61 09:00 น. 12:00 น. กผง. การจัดทำแผนปฏิบัติการแห่งชาติ ปี 2561-2564 35 อ/ต.1
12 26 ม.ค. 61 26 ก.พ. 61 08:30 น. 12:00 น. ศทส. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร จากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และโปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน 20 อ/ต.2
13 21 ก.พ. 61 26 ก.พ. 61 13:00 น. 16:30 น. กพร. ประชุมกองแผนงาน ครั้งที่ 2/2561 100 อ/ต.1
14 15 ก.พ. 61 28 ก.พ. 61 08:30 น. 17:30 น. กพร. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 50 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225