ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 4 ก.ค. 61 4 ก.ค. 61 09:30 น. 13:00 น. กสด. การประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

40

อ/ต.1
2 25 มิ.ย. 61 5 ก.ค. 61 09:00 น. 12:00 น. สลก. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

40

อ/ต.1
3 26 มิ.ย. 61 5 ก.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามมาตรา 44

60

อ/ต.1
4 6 ก.ค. 61 9 ก.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท

50

อ/ต.1
5 22 มิ.ย. 61 11 ก.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติฯ ด้านวิชาการ 2/2561

35

อ/ต.1
6 10 ก.ค. 61 12 ก.ค. 61 08:30 น. 12:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับเตรียมประชุม การบริหารความเสี่ยงโครงการฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน

5

อ/ต.1
7 9 ก.ค. 61 12 ก.ค. 61 13:30 น. 14:30 น. กผง. การบริหารความเสี่ยงโครงการฝายชะลอน้ำและจัดหาแหล่งน้ำชุมชน

30

อ/ต.1
8 13 ก.ค. 61 20 ก.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. สลก. คณะทำงานดำเนินการตาม พรบ.

40

อ/ต.1
9 10 ก.ค. 61 23 ก.ค. 61 09:00 น. 16:00 น. กสด. คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรดินปัญหาของประเทศไทย

40

อ/ต.1
10 16 ก.ค. 61 26 ก.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. กผง. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานกิจกรรม เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑

40

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 2 ก.ค. 61 3 ก.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. ศทส. เช็คระบบบเครื่องเสียง 5 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225