ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 28 ก.ย. 60 10 ต.ค. 60 8:30 น. 14:00 น. กสด. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง"การจัดการดินและปุ๋ยแบบเกษตรแม่นยำ" และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 300 อ/ต.1
2 11 ก.ย. 60 17 ต.ค. 60 9:30 น. 12:00 น. กกจ. บริจาคโลหิต ไม่ระบุ อ/ต.1
3 4 ก.ย. 60 19 ต.ค. 60 13:30 น. 16:30 น. สลก. โครงการ กบข. สัมพันธ์สัญจร ไม่ระบุ อ/ต.2


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225