ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล
0

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 28 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61 13:30 น. 16:30 น. ศทส. การจัดนิทรรศการงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 40 อ/ต.1
2 30 มี.ค. 61 4 เม.ย. 61 13:30 น. 16:30 น. กวจ. การประชุมสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำและการจัดโบริ่ง 30 อ/ต.1
3 5 เม.ย. 61 5 เม.ย. 61 13:30 น. 16:00 น. กวจ. คณะอนุกรรมการวิชาการงานวันดินโลก ครั้งที่ 1-2561 40 อ/ต.1
4 29 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61 09:30 น. 12:00 น. กผง. ประชุมคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 60 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 29 มี.ค. 61 10 เม.ย. 61 09:30 น. 12:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 180 อ/ต.1
1 15 มี.ค. 61 25 เม.ย. 61 13:00 น. 16:30 น. กกจ. จัดเตรียมห้องเพื่อทำการตรวจสุขภาพ ไม่ระบุ อ/ต.1
2 5 มี.ค. 61 26 เม.ย. 61 8:30 น. 12:00 น. กกจ. ตรวจสุขภาพ (ตรวจประจำปี) 300 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 29 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61 09:00 น. 12:00 น. สลก. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมพิเศษ ประชาสัมพันธ์ และสถานที่ การจัดงานวันดินโลก 30 อ/ต.1
2 29 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61 13:00 น. 16:00 น. สลก. ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานรดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานต์ 30 อ/ต.1
3 3 เม.ย. 61 4 เม.ย. 61 09:30 น. 16:30 น. กนผ. คณะอนุกรรมการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรของประเทศไทย 35 อ/ต.1
4 9 เม.ย. 61 11 เม.ย. 61 13:30 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 16 อ/ต.1
5 3 เม.ย. 61 18 เม.ย. 61 08:00 น. 16:30 น. สวก. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6 50 อ/ต.1
6 3 เม.ย. 61 19 เม.ย. 61 08:00 น. 16:30 น. สวก. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6 50 อ/ต.1
7 3 เม.ย. 61 20 เม.ย. 61 08:00 น. 16:30 น. สวก. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 6 50 อ/ต.1
8 2 มี.ค. 61 26 เม.ย. 61 08:30 น. 12:00 น. กผง. ตรวจสุขภาพ (ตรวจประจำปี) 300 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225