ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล
รายงานสรุปผลการให้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
เดือน จองประชุม อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก หมายเหตุ
ตุลาคม 11 11     สลก.3 กนผ.1 ศทส.4 กผง.3
พฤศจิกายน 20 20   4 กผง.5 ศทส.8 กกจ.1 สลก.3 กวจ.2 กนผ.1
ธันวาคม 10 10   2 กวจ.1 กผง.4 กค.1 สลก.1 ศทส.2 กษ.1
มกราคม 23 22 1 6 กผง.10 ศทส.8 กนผ.1 กพร.1 สลก.2 กค.1
กุมภาพันธ์ 23 23   5 สลก.5 กผง.6 ศทส.7 กกจ.3 กพร.2
มีนาคม 21 21   5 กผง.5 กค.2 ศทส.6 กกจ.3 กพร.2 สลก.3
เมษายน 2 2   1 กกจ.2
พฤษภาคม          
มิถุนายน          
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
รวม 110 109 1 23  

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
เดือน จองประชุม อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก หมายเหตุ
ตุลาคม 4 4   2 สลก.2 กกจ.2
พฤศจิกายน 3 3     กกจ.2 กสด.1
ธันวาคม 3 3     กพร.1 สวก.1 สกช.1
มกราคม 4 4   3 กผง.2 กวจ.2
กุมภาพันธ์ 6 6   1 กกจ.3 กผง.1 กพร.2
มีนาคม 4 4     กผง.1 กกจ.3
เมษายน 3 2 1 1 กผง.1 กกจ.1
พฤษภาคม          
มิถุนายน          
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
รวม 27 26 1 7  

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
เดือน จองประชุม อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก หมายเหตุ
ตุลาคม 2 2     กผง.1 สลก.1
พฤศจิกายน 6 6     กผง.1 กวจ.2 กกจ.3
ธันวาคม 5 4 1   กผง.3 กกจ.2
มกราคม 8 7 1 1 กค.1 สสผ.2 กสด.1 กกจ.1 กนผ.1 กผง.1 สลก.1
กุมภาพันธ์ 9 9   3 กกจ.1 กวจ.3 กษ.1 กพร.2 สวก.1
มีนาคม 3 3     สลก.1 กผง.2
เมษายน          
พฤษภาคม          
มิถุนายน          
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
รวม 32 30 2 4  

รวมทั้งสิ้น 170

166

4 34  


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225