ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผลห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 23 ม.ค. 62 1 ก.พ. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. ประชุมปรึกษาหารือการพัฒนางานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน 25 อ/ต.1
2 17 ม.ค. 62 4 ก.พ. 62 09:30 น. 12:30 น. สลก. คณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2562 50 อ/ต.1
3 28 ม.ค. 62 5 ก.พ. 62 13:00 น. 16:30 น. ศทส. MA conference ตามสัญญา โดย บริษัท expert 5 อ/ต.1
4 30 ม.ค. 62 6 ก.พ. 62 08:30 น. 12:00 น. ศทส. ประชุมชี้แจงเรื่องการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) 40 อ/ต.1
5 28 ม.ค. 62 6 ก.พ. 62 13:00 น. 16:30 น. ศทส. MA conference ตามสัญญา โดย บริษัท expert 5 อ/ต.1
6 21 ม.ค. 62 7 ก.พ. 62 09:30 น. 12:30 น. สลก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2562 40 อ/ต.1
7 28 ม.ค. 62 7 ก.พ. 62 13:00 น. 16:30 น. ศทส. MA conference ตามสัญญา โดย บริษัท expert 5 อ/ต.1
8 12 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62 09:00 น. 13:00 น. สลก. ประชุม สลก. 40 อ/ต.1
9 24 ม.ค. 62 15 ก.พ. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. ปรึกษาหารือแนวทางการการดำเนินงานวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน 30 อ/ต.1
10 11 ก.พ. 62 16 ก.พ. 62 08:30 น. 16:30 น. กกจ. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562 35 อ/ต.1
11 20 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ประชุมกับ รมต.กษ. 10 อ/ต.1
12 18 ก.พ. 62 21 ก.พ. 62 13:00 น. 16:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับเตรียมประชุมวันที่ 22 ก.พ. 6 5 อ/ต.1
13 18 ก.พ. 62 22 ก.พ. 62 08:30 น. 15:00 น. กพร. การประกวดการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ปี 2562 40 อ/ต.1
14 18 ก.พ. 62 22 ก.พ. 62 15:00 น. 17:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2562 100 อ/ต.1
15 12 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 09:00 น. 14:00 น. กผง. ประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติฯ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 35 อ/ต.1
16 25 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 14:00 น. 16:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับเตรียมประชุมวันที่ 27 ก.พ. 62 5 อ/ต.1
17 25 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62 08:30 น. 14:00 น. กผง. เชิญมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดิน 90 อ/ต.1
18 22 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62 14:30 น. 17:30 น. สลก. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี ครั้งที่ 1/2562 50 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 9 ม.ค. 62 11 ก.พ. 62 07:30 น. 12:30 น. กกจ. โครงการตรวจสุขภาพ 100 อ/ต.2
2 9 ม.ค. 62 14 ก.พ. 62 12:30 น. 15:30 น. กกจ. โครงการตรวจสุขภาพ 100 อ/ต.2
3 30 ม.ค. 62 21 ก.พ. 62 08:30 น. 12:30 น. กพร. การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 120 อ/ต.1
4 15 ม.ค. 62 25 ก.พ. 62 07:30 น. 12:30 น. กกจ. การรับบริจาคโลหิต 100 อ/ต.1
5 22 ม.ค. 62 28 ก.พ. 62 07:30 น. 17:00 น. กกจ. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 250 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 15 ม.ค. 62 1 ก.พ. 62 08:00 น. 14:00 น. กกจ. การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 35

อ/ต.1

2 28 ม.ค. 62 4 ก.พ. 62 09:30 น. 12:30 น. กษ. ประชุมการจัดงาน วิ่ง CESRA 30

อ/ต.1

3 28 ม.ค. 62 20 ก.พ. 62 10:00 น. 12:00 น. กวจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 60

อ/ต.1

4 20 ก.พ. 62 21 ก.พ. 62 13:00 น. 16:30 น. กกจ. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562 35

อ/ต.2

5 12 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 10:00 น. 12:00 น. กวจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 35

อ/ต.2

6 18 ก.พ. 62 26 ก.พ. 62 13:30 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2562 60

อ/ต.1

7 13 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62 13:00 น. 16:30 น. สวก. ประชุม สวก. 40

อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225