ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1

4 ม.ย. 62

6 มิ.ย. 62 07:30 น. 09:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 6/2562 5 อ/ต.1
2

4 ม.ย. 62

6 มิ.ย. 62 09:30 น. 14:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมฯครั้งที่ 6/61 100 อ/ต.1
3

7 มิ.ย. 62

11 มิ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. กผง. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยฯ 30 อ/ต.1
4

29 พ.ค. 62

13 มิ.ย. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. การประชุมโครงการ IRD 40 อ/ต.2
5

10 มิ.ย. 62

14 มิ.ย. 62 08:00 น. 10:00 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 อ/ต.2
6

10 มิ.ย. 62

14 มิ.ย. 62 10:00 น. 14:00 น. กค. ประชุมคณะติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 40 อ/ต.2
7

16 มิ.ย. 62

17 มิ.ย. 62 13:00 น. 16:00 น. สลก. ประชุมคณะทำงานการประกวดหญ้าแฝก ปี 2562 40 อ/ต.1
8

14 มิ.ย. 62

21 มิ.ย. 62 13:00 น. 16:30 น. ศทส. MA ระบบ Video Conference ครั้งที่ 2 โดยบริษัท Expert 5 อ/ต.1
9

12 มิ.ย. 62

24 มิ.ย. 62 09:30 น. 12:30 น. กผง. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 25 อ/ต.2
10

17 มิ.ย. 62

26 มิ.ย. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD, INRA และกรมพัฒนาที่ดิน 30 อ/ต.1
11

18 มิ.ย. 62

26 มิ.ย. 62 12:00 น. 13:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน 5 อ/ต.1
12

17 มิ.ย. 62

26 มิ.ย. 62 13:30 น. 16:30 น. กผง. คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2562 30 อ/ต.1
13

21 มิ.ย. 62

27 มิ.ย. 62 13:00 น. 16:30 น. สลก. ลงนามข้อตกลง MOU ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ บ.คูโบต้า 55 อ/ต.2
14

21 มิ.ย. 62

28 มิ.ย. 62 08:30 น. 12:00 น. สลก. ลงนามข้อตกลง MOU ระหว่างกรมพัฒนาที่ดิน กับ บ.คูโบต้า 55 อ/ต.2

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 1 เม.ย. 62 3 มิ.ย. 62 07:30 น. 17:00 น. กผง. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 80 อ/ต.2
2 1 เม.ย. 62 4 มิ.ย. 62 08:00 น. 17:00 น. กผง. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 80 อ/ต.2
3 1 เม.ย. 62 5 มิ.ย. 62 08:00 น. 17:00 น. กผง. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 80 อ/ต.2
4 1 เม.ย. 62 6 มิ.ย. 62 08:00 น. 17:00 น. กผง. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 80 อ/ต.2
5 1 เม.ย. 62 7 มิ.ย. 62 08:00 น. 17:00 น. กผง. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 80 อ/ต.2
6 27 พ.ค. 62 10 มิ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. กผง. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 กองแผนงาน 80 อ/ต.1
7 7 พ.ค. 62 13 มิ.ย. 62 09:30 น. 12:00 น. กกจ. บริจาคโลหิต 300 อ/ต.1
8 26 พ.ค. 62 28 มิ.ย. 62 08:00 น. 16:30 น. กสด. ประชุมสามัญประจำปี 2562 ชมรมชาวสำรวจดิน 150 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 10 มิ.ย. 62 14 มิ.ย. 62 09:30 น. 12:30 น. กผง. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนป้องกันชะล้างพังทลายของดิน ฯลฯ 25 อ/ต.1
2 4 มิ.ย. 62 24 มิ.ย. 62 07:30 น. 17:00 น. กกจ. อบรมหลักสูตร เทคนิคการถ่ายภาพ 40 อ/ต.1

จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225