ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1

17 มิ.ย. 62

2 ก.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 60 อ/ต.1
2

17 มิ.ย. 62

2 ก.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. กผง. คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 60 อ/ต.1
3

27 มิ.ย. 62

9 ก.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. กผง. เฉลิมพระเกียรติเกษตรวิชญา 40 อ/ต.2
4

26 มิ.ย. 62

9 ก.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. กผง. คณะอนุกรรมการอนุสัญญาสหประชาชาติฯ ด้านการจัดทำแนปฏิบัติการแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 34 อ/ต.2
5

3 ก.ค. 62

10 ก.ค. 62 07:30 น. 09:00 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 7/2562 5 อ/ต.1
6

4 ก.ค. 62

10 ก.ค. 62 09:00 น. 12:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมฯครั้งที่ 7/61 100 อ/ต.1
7

14 มิ.ย. 62

11 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุม คณะทำงานดำเนินการ เพื่อขอจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน 45 อ/ต.1
8

14 มิ.ย. 62

12 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุม คณะทำงานดำเนินการ เพื่อขอจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน 45 อ/ต.1
9

22ก.ค. 62

22 ก.ค. 62 09:00 น. 12:30 น. สลก. ประชุมผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน 40 อ/ต.1
10

19 ก.ค. 62

23 ก.ค. 62 09:30 น. 12:30 น. กผง. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนป้องกันชะล้างพังทลายของดินพื้นที่ลุ่มน้ำ จ.น่าน 30 อ/ต.1
11

19 ก.ค. 62

25 ก.ค. 62 10:00 น. 12:00 น. กษ. การประชุมแผนแม่บท 30 อ/ต.1
12

25 ก.ค. 62

25 ก.ค. 62 13:00 น. 16:00 น. สลก. ประชุมสำนักงานเลขานุการกรม 80 อ/ต.2
13

25 ก.ค. 62

26 ก.ค. 62 13:00 น. 16:00 น. กผง. ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD, INRA และกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2 20 อ/ต.2

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 12 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62 08:00 น. 16:30 น. กกจ. สอบสัมภาษณ์ข้าราชการ 300 อ/ต.1
2 1 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กผง. การคัดเลือกผลงานวิชาการ 300 อ/ต.1
3 1 ก.ค. 62 19 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กผง. การคัดเลือกผลงานวิชาการ 300 อ/ต.1
4 19 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. สลก. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 80 อ/ต.1
5 15 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 09:30 น. 12:30 น. ศทส. บันทึกวิดีโอการประกวดคลิปวิดีโอ การพูดนำเสนอ (Oral Presentation) โดยใช้บอร์ดกระดานดำ 10 อ/ต.1
6 23 ก.ค. 62 24 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กผง. การจัดทำวีดีทัศน์ส่งประกวด 10 อ/ต.2
7 27 พ.ค. 62 25 ก.ค. 62 08:00 น. 11:30 น. กกจ. โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ 120 อ/ต.1
8 23 ก.ค. 62 26 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. ศทส. บันทึกวิดีโอการประกวดคลิปวิดีโอ การพูดนำเสนอ (Oral Presentation) โดยใช้บอร์ดกระดานดำ 10 อ/ต.2

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 27 มิ.ย. 62 9 ก.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. กวจ. คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 100 อ/ต.2
2 4 ก.ค. 62 18 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กผง. การคัดเลือกผลงานวิชาการ 80 อ/ต.1
3 4 ก.ค. 62 19 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กผง. การคัดเลือกผลงานวิชาการ 80 อ/ต.1
4 15 ก.ค. 62 22 ก.ค. 62 08:00 น. 16:30 น. กนผ. การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล 30 อ/ต.1
5 5 ก.ค. 62 26 ก.ค. 62 08:00 น. 12:30 น. กวจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารและ ที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 100 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225