ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1

17 มิ.ย. 62

2 ก.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 60 อ/ต.1
2

14 มิ.ย. 62

11 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุม คณะทำงานดำเนินการ เพื่อขอจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน 45 อ/ต.1
3

14 มิ.ย. 62

12 ก.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กพร. ประชุม คณะทำงานดำเนินการ เพื่อขอจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน 45 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 12 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62 08:00 น. 16:30 น. กกจ. สอบสัมภาษณ์ข้าราชการ 300 อ/ต.1
2 27 พ.ค. 62 25 ก.ค. 62 08:00 น. 11:30 น. กกจ. โครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีฯ 120 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 21 มิ.ย. 62 2 ก.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. กผง. ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างสถาบัน IRD, INRA และกรมพัฒนาที่ดิน 30 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225