ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 22 ก.พ. 62 1 มี.ค. 62 08:30 น. 10:00 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 5 อ/ต.1
2 21 ก.พ. 62 1 มี.ค. 62 10:00 น. 14:00 น. กค. คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 40 อ/ต.1
3 1 มี.ค. 62 4 มี.ค. 62 08:00 น. 14:00 น. ศทส. การมอบนโยบายด้านการเกษตรของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 อ/ต.1
4 20 ก.พ. 62 5 มี.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กผง. การประชุมแนวทางการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 50 อ/ต.1
5 1 มี.ค. 62 7 มี.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กกจ. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน 25 อ/ต.1
6 8 มี.ค. 62 8 มี.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. สลก. การพัฒนา นวัตกรรมด้านดิน ร่วมกับ คูโบต้า 20 อ/ต.1
7 11 มี.ค. 62 11 มี.ค. 62 08:30 น. 12:00 น. กพร. ประชุม สำนักงาน กพร. 10-15 อ/ต.1
8 7 มี.ค. 62 13 มี.ค. 62 09:30 น. 16:30 น. กผง. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 35 อ/ต.1
9 6 มี.ค. 62 15 มี.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. ศทส. อบรม (Video Conference) การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 10 อ/ต.1
10 14 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. ประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน 30 อ/ต.1
11 14 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62 08:00 น. 09:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 5 อ/ต.1
12 14 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62 09:30 น. 16:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562 100 อ/ต.1
13 7 มี.ค. 62 21 มี.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กพร. ทบทวนและกำหนดทิศทางกรมพัฒนาที่ดิน 30 อ/ต.1
14 20 มี.ค. 62 22 มี.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. สลก. ประชุมคณะทำงานดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1/2562 30 อ/ต.1
15 14 มี.ค. 62 28 มี.ค. 62 09:30 น. 12:30 น. สลก. ประชุมคณะทำงานแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 2/2562 40 อ/ต.1
16 21 มี.ค. 62 28 มี.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. กกจ. คณะกรรมการ 5ส 20 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 22 ม.ค. 62 1 มี.ค. 62 07:30 น. 17:00 น. กผง. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 250 อ/ต.1
2 30 ม.ค. 62 8 มี.ค. 62 07:30 น. 16:30 น. กกจ. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 120 อ/ต.1
3 26 ก.พ. 62 25 มี.ค. 62 07:30 น. 13:00 น. กกจ. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 60 อ/ต.1
4 12 มี.ค. 62 29 มี.ค. 62 08:00 น. 16:00 น. กกจ. สมาคมดินโลกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 300 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 7 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. สลก. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำกรอบการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 50 อ/ต.1
2 20 มี.ค. 62 26 มี.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. กผง. เตรียมการจัดทำกลยุทธ์การขับเคลื่อนและขยายผลการจัดการที่ดิน 25 อ/ต.1
3 22 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. ประชุมคณะทำงานกลุ่มความร่วมมือด้านดินแห่งเอเชีย (ASP) 30 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225