ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 1 เม.ย. 62 4 เม.ย. 62 09:30 น. 14:00 น. กสด. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดการประชุม และจัดกิจกรรมอื่นๆ ในการจัดงานวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 56 ปี 40 อ/ต.2
2 1 เม.ย. 62 5 เม.ย. 62 10:30 น. 16:30 น. กพร. ให้สัมภาษณ์นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 20 อ/ต.2
3 23 เม.ย. 62 24 เม.ย. 62 12:00 น. 16:30 น. ศทส. ทดสอบระบบและเตรียมเชื่อมสัญญาณการประชุมผ่านระบบ web conference จากห้องประชุมกระทรวง 5 อ/ต.1
4 18 เม.ย. 62 25 เม.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. กกจ. กิจกรรม 5ส 70 อ/ต.1
5 22 เม.ย. 62 26 เม.ย. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน 30 อ/ต.1
6 11 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62 08:30 น. 12:00 น. สวด. แนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID DIN DEE) เฉลิมพระเกียรติฯ 15 อ/ต.2
7 17 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62 12:00 น. 15:00 น. สวด. แนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID DIN DEE) เฉลิมพระเกียรติฯ 50 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 27 มี.ค. 62 9 เม.ย. 62 09:30 น. 13:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมฯครั้งที่ 4/62 100 อ/ต.2
2 9 เม.ย. 62 10 เม.ย. 62 08:30 น. 13:00 น. กนผ. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ 2/2562 150 อ/ต.2
3 10 เม.ย. 62 18 เม.ย. 62 08:30 น. 12:00 น. กวจ. แถลงข่าวงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 100 อ/ต.2

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 29 มี.ค. 62 1 เม.ย. 62 14:00 น. 16:00 น. กผง. การประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และพิธีการการจัดการแข่งขัน วิ่งการกุศลเพื่อดินโลก @CESRA ปากช่อง 25 อ/ต.2
2 17 เม.ย. 62 18 เม.ย. 62 07:30 น. 10:00 น. กวจ. ประชุมย่อยงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 60 อ/ต.1
3 18 เม.ย. 62 19 เม.ย. 62 10:00 น. 12:00 น. กผง. การประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และพิธีการการจัดการแข่งขัน วิ่งการกุศลเพื่อดินโลก @CESRA ปากช่อง 25 อ/ต.1
4 17 เม.ย. 62 23 เม.ย. 62 09:00 น. 12:00 น. กผง. การดูงานของคณะผู้แทนจากประเทศภูฏาน 20 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225