ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 25 ก.ย. 61 1 ต.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. สลก. การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผล การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2561

80

อ/ต.1
2 28 ก.ย. 61 9 ต.ค. 61 14:00 น. 16:00 น. กนผ. บรรยายพิเศษ เรื่อง ข้าวโพดหลังนา

40

อ/ต.1
3 2 ต.ค. 61 3 ต.ค. 61 08:30 น. 12:00 น. ศทส. เตรียมระบบประชุมวิดีโอคอนเฟอเรน สำหรับประชุมเรื่องโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

33 จังหวัด

อ/ต.1
4 3 ต.ค. 61 3 ต.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. สลก. ประชุมหัวหน้าส่วน ผ่านระบบ VDO Conference

60

อ/ต.1 กผง.
5 5 ต.ค. 61 5 ต.ค. 61 14:00 น. 16:30 น. สลก. ประชุมคณะทำงานวันดินโลก

60

อ/ต.1 กผง.
6 18 ต.ค. 61 24 ต.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

30

อ/ต.1
7 6 ต.ค. 61 25 ต.ค. 61 08:30 น. 09:30 น. ศทส. เตรึยมระบบ video conferenceสำหรับการสอน การใช้งานโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

5

อ/ต.1
8 5 ต.ค. 61 25 ต.ค. 61 09:30 น. 16:30 น. ศทส. การใช้งานโปรแกรมอ่านบัตรประจำตัวประชาชน

35

อ/ต.1
9 5 ต.ค. 61 26 ต.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. คณะอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

35

อ/ต.1
10 22 ต.ค. 61 29 ต.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี 2561 ครั้งที่ 5/2561

50

อ/ต.1
11 16 ต.ค. 61 30 ต.ค. 61 08:30 น. 13:00 น. ศทส. ประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 3/2561

30

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 11 ต.ค. 61 11 ต.ค. 61 07:30 น. 10:30 น. กกจ. ตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน 60 อ/ต.1
2 11 ต.ค. 61 18 ต.ค. 61 13:00 น. 15:30 น. กกจ. ตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน 60 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 22 ต.ค. 61 24 ต.ค. 61 9:30 น. 12:00 น. สลก. ประชุมคณะทำงานจัดงานมหกรรมวันดินโลก 25 อ/ต.1
2 10 ต.ค. 61 25 ต.ค. 61 9:00 น. 12:00 น. กผง. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 50 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225