ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 30 ต.ค. 61 6 พ.ย. 61 09:00 น. 12:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2561

50

อ/ต.1
2 31 ต.ค. 61 12 พ.ย. 61 09:00 น. 12:00 น. กกจ. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน

30

อ/ต.1
3 12 พ.ย. 61 12 พ.ย. 61 13:00 น. 16:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ Mobile conference

5

อ/ต.1
4 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 08:30 น. 12:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ Mobile Conference เตรียมประชุม นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กษ.

5

อ/ต.1
5 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 14:00 น. 16:00 น. กวจ. ประชุมเตรียมการเดินทางเยือนประเทศบรูไน

20

อ/ต.1
6 12 พ.ย. 61 13 พ.ย. 61 16:00 น. 17:30 น. กวจ. ประชุมระบบการเตือนภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง ดินถล่ม

20

อ/ต.1
7 9 พ.ย. 61 14 พ.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. เช็คระบบไฟฟ้าของระบบ video conferece

5

อ/ต.2
8 13 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61 09:00 น. 12:00 น. สลก. ประชุมคณะทำงานจัดงานมหกรรมวันดินโลก

40

อ/ต.1
9 16 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61 13:00 น. 16:30 น. ศทส. ตรวจเช็คระบบ video conference

5

อ/ต.1
10 16 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ตรวจเช็คระบบ video conference

5

อ/ต.1
11 7 พ.ย. 61 20 พ.ย. 61 09:00 น. 12:00 น. กผง. คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5/2561

60

อ/ต.2
12 21 พ.ย. 61 22 พ.ย. 61 08:00 น. 12:00 น. กผง. มอร์นิ่ง ทอล์ค

25

อ/ต.1
13 14 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ทดสอบระบบvideo conference สำหรับเตรียมการสอนผ่านทางไกล

5

อ/ต.1
14 14 พ.ย. 61 28 พ.ย. 61 09:00 น. 16:00 น. กนผ. ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดการที่ดิน ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร

30

อ/ต.1
15 21 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 08:30 น. 12:00 น. ศทส. ก.พ.ร. เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง การขับเคลื่อนภาครัฐสู่องค์กรดิจิทัล

60

อ/ต.1
16 19 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61 09:30 น. 12:30 น. สลก. ประชุมคณะทำงานจัดงานมหกรรมวันดินโลก ครั้งที่ 3/2561

50

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 16 ต.ค. 61 1 พ.ย. 61 07:30 น. 12:00 น. กกจ. ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต 60 อ/ต.1
2 19 พ.ย. 61 23 พ.ย. 61 09:30 น. 12:00 น. กสด. ประชุมมัคคุเทศก์วันดินโลก 200 อ/ต.1
3 14 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61 07:30 น. 17:00 น. กกจ. อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 260 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 5 พ.ย. 61 6 พ.ย. 61 14:00 น. 16:30 น. กผง. ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศ 20 อ/ต.1
2 9 พ.ย. 61 16 พ.ย. 61 10:00 น. 12:00 น. กวจ. โครงการ DS-SLM ด้าน LUS และ QM (FAO) 30 อ/ต.2
3 13 พ.ย. 61 21 พ.ย. 61 09:30 น. 12:00 น. กวจ. ขอเชิญประชุมจัดทำแผนงานโครงการตามหลักเกณฑ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการภาค พ.ศ. 2563-2564 และแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2563 50 อ/ต.1
4 16 พ.ย. 61 27 พ.ย. 61 08:30 น. 12:00 น. กกจ. รายงานตัวข้าราชการบรรจุใหม่ 32 อ/ต.1
5 27 พ.ย. 61 29 พ.ย. 61 08:30 น. 12:00 น. กกจ. อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดิน 20 อ/ต.2
6 23 พ.ย. 61 30 พ.ย. 61 08:00 น. 16:00 น. กกจ. การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 32 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225