ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 28 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 15:00 น. 17:30 น. กผง. ประชุม ISWC ความร่วมมือกับประเทศจีน

30

อ/ต.1
2 16 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 13:00 น. 16:30 น. กวจ. ACMECS Meeting

30

อ/ต.1
3 11 ธ.ค. 61 13 ธ.ค. 61 08:30 น. 10:00 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

อ/ต.1
4 4 ธ.ค. 61 13 ธ.ค. 61 10:00 น. 12:00 น. กค. คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

40

อ/ต.1
5 13 ธ.ค. 61 17 ธ.ค. 61 08:00 น. 10:00 น. กผง. มอร์นิ่ง ทอล์ค

20

อ/ต.1
6 13 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 08:00 น. 12:00 น. ศทส. เตรียมระบบประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมฯครั้งที่ 4/61

5

อ/ต.1
7 13 ธ.ค. 61 21 ธ.ค. 61 09:00 น. 12:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมฯครั้งที่ 4/61

60

อ/ต.2
8 19 ธ.ค. 61 24 ธ.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กษ. ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

80

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 28 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 08:00 น. 12:00 น. สวก. ประชุมมอบนโยบายและการดำเนินงานของ สวก. ปีงบประมาณ 2562 130 อ/ต.1
2 13 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61 08:30 น. 16:30 น. กพร. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) 250 อ/ต.1
3 11 ธ.ค. 61 19 ธ.ค. 61 08:00 น. 16:30 น. สกช. ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2561 200 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 27 พ.ย. 61 3 ธ.ค. 61 8:00 น. 16:30 น. กผง. ประชุมโครงการอาเซียนรัสเซีย 25

อ/ต.2

2 27 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 8:00 น. 16:30 น. กผง. ประชุมโครงการอาเซียนรัสเซีย 25

อ/ต.2

3 27 พ.ย. 61 7 ธ.ค. 61 8:00 น. 16:30 น. กผง. ประชุมโครงการอาเซียนรัสเซีย 25

อ/ต.2

4 30 พ.ย. 61 12 ธ.ค. 61 7:30 น. 16:30 น. กกจ. การพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 35

อ/ต.1จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225