ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 2 ม.ค. 62 3 ม.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. ศทส. เตรียมการรายงานภัยผ่าน video conference

10

อ/ต.1
2 2 ม.ค. 62 4 ม.ค. 62 08:30 น. 12:00 น. ศทส. เตรียมการรายงานภัยผ่าน video conference

15

อ/ต.1
3 25 ธ.ค. 62 4 ม.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. กผง. หารือคณะกรรมการประกวดผลงานดีเด่นประจำปี ของกรมฯ

50

อ/ต.1
4 4 ม.ค. 62 7 ม.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. กนผ. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกรมพัฒนาที่ดิน

30

อ/ต.1
5 4 ม.ค. 62 8 ม.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน

40

อ/ต.2
6 8 ม.ค. 62 11 ม.ค. 62 9:00 น. 12:00 น. กผง. การประชุมหารือตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับสถาบัน IRD

20

อ/ต.2
7 7 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กพร. ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย กรมพัฒนาที่ดิน

30

อ/ต.1
8 8 ม.ค. 62 15 ม.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. ศทส. ติดตั้ง tablet และจอภาพ พร้อมทดสอบระบบ video conference ระหว่าง 12 เขต กับส่วนกลาง และปรับจูนระบบภาพและเสียงในห้องประชุม

5

อ/ต.1
9 8 ม.ค. 62 16 ม.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. ศทส. ติดตั้ง tablet และจอภาพ พร้อมทดสอบระบบ video conference ระหว่าง 12 เขต กับส่วนกลาง และปรับจูนระบบภาพและเสียงในห้องประชุม

5

อ/ต.1
10 16 ม.ค. 62 17 ม.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. ศทส. ติดตั้ง tablet และจอภาพ พร้อมทดสอบระบบ video conference ระหว่าง 12 เขต กับส่วนกลาง และปรับจูนระบบภาพและเสียงในห้องประชุม

5

อ/ต.1
11 14 ม.ค. 62 18 ม.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. กผง. ปรึกษาหารือแนวทางการการดำเนินงานวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน

25

อ/ต.1
12 15 ม.ค. 62 22 ม.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. การประชุมหารือตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับสถาบัน IRD (2)

20

อ/ต.2
13 24 ม.ค. 62 24 ม.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. ศทส. ติดตั้งจอมอนิเตอร์

ไม่ระบุ

อ/ต.2
14 25 ม.ค. 62 25 ม.ค. 62 14:00 น. 17:00 น. สลก. ประชุมโครงการข้าวโพดหลังนาฯ

30

อ/ต.1
15 23 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62 08:30 น. 10:00 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5

อ/ต.1
16 23 ม.ค. 62 29 ม.ค. 62 10:00 น. 14:00 น. กค. คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

50

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 4 ม.ค. 62 15 ม.ค. 62 09:30 น. 15:30 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมฯครั้งที่ 1/62 220 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 27 ธ.ค. 61 7 ม.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. กค. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 30

อ/ต.1

2 7 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62 09:00 น. 10:30 น. สสผ. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามดูงาน 55

อ/ต.2

3 10 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62 10:30 น. 12:00 น. กนผ. นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามดูงาน 50

อ/ต.2

4 10 ม.ค. 62 14 ม.ค. 62 13:00 น. 14:30 น. สสผ. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เข้าศึกษาดูงาน 50

อ/ต.2

5 11 ม.ค. 62 16 ม.ค. 62 14:00 น. 17:00 น. กผง. การประชุมหารือตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับสถาบัน IRD 20

อ/ต.1

6 21 ม.ค. 62 22 ม.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. สลก. ประชุมงานกรมพัฒนาที่ดิน 35 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225