ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 18 เม.ย. 62 3 พ.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. คณะทำงานจัดทำคู่มือการลดต้นทุนการจัดการดินสำหรับปลูกพืช 30 อ/ต.1
2 27 เม.ย. 62 3 พ.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. กวจ. คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการ จัดการประชุม และจัดกิจกรรมอื่นๆ ในการจัดงานวันสถาปนากรมฯ ครบรอบ 56 ปี 60 อ/ต.1
3

3 พ.ค. 62

8 พ.ค. 62 10:00 น. 12:00 น. กผง. การประชุมคณกรรมการฝ่ายอำนวยการและพิธีการ การจัดแข่งขันวิ่งการกุศลเพื่อดินโลก @CESRA 25 อ/ต.1
4

8 พ.ค. 62

10 พ.ค. 62 10:00 น. 16:30 น. สลก. วันสถาปนากรม 50 อ/ต.1
5

10 พ.ค. 62

13 พ.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. ศทส. ประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 16 อ/ต.1
6

7 พ.ค. 62

13 พ.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. กกจ. ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 35 อ/ต.1
7

13 พ.ค. 62

15 พ.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. ศทส. แก้ไขระบบเครื่องเสียง 5 อ/ต.1
8

13 พ.ค. 62

16 พ.ค. 62 16:30 น. 17:30 น. กกจ. ประชุม อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดิน 15 อ/ต.1
9

10 พ.ค. 62

17 พ.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. คณะทำงานกลั่นกรองวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน 35 อ/ต.1
10

7 พ.ค. 62

21 พ.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. ศทส. ประชุมคณะกรรมการ ICT 35 อ/ต.1
11

29 พ.ค. 62

31 พ.ค. 62 08:30 น. 10:00 น. ศทส. ทดสอบระบบ conference สำหรับประชุมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน 5 อ/ต.1
12

28 พ.ค. 62

31 พ.ค. 62 10:00 น. 12:00 น. กผง. คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญกรมพัฒนาที่ดิน 30 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 11 มี.ค. 62 3 พ.ค. 62 07:30 น. 12:30 น. กกจ. ตรวจสุขภาพ (ตรวจประจำปี) 300 อ/ต.1
2 24 เม.ย. 62 14 พ.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กผง. ประชุมเชิงฏิบัติการเรื่องการวางแผนการใช้ที่ดิน เพื่อจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำดีเด่นปี 2562 200 อ/ต.1
3 14 พ.ค. 62 24 พ.ค. 62 13:00 น. 15:30 น. กวจ. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย

300

อ/ต.1
4 16 พ.ค. 62 25 พ.ค. 62 08:00 น. 13:00 น. สวก. ประชุมเจ้าหน้าที่ สวก.

120

อ/ต.1
5 13 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62 08:30 น. 15:30 น. กวจ. ประชุมสามัญประจำปีสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย

300

อ/ต.1
5 16 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 08:00 น. 16:30 น. กกจ. สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

130

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 22 มี.ค. 62 3 พ.ค. 62 07:30 น. 12:30 น. กกจ. ตรวจสุขภาพ (ตรวจประจำปี) 300 อ/ต.1
2 24 เม.ย. 62 8 พ.ค. 62 10:00 น. 11:30 น. กกจ. การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการและประสานงาน วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2 25 อ/ต.1
3 30 เม.ย. 62 10 พ.ค. 62 12:00 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 60 อ/ต.1
4 13 พ.ค. 62 13 พ.ค. 62 13:00 น. 16:00 น. สลก. ประชุมชี้แจง งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 20 อ/ต.1
5 13 พ.ค. 62 15 พ.ค. 62 13:00 น. 14:30 น. กผง. ประชุม ITC 15 อ/ต.1
6 14 พ.ค. 62 16 พ.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. สลก. ประชุมฝ่ายอำนวยการ พิธีการ และสถานที่ งานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 10 อ/ต.1
7 20 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. สลก. ประชุมเตรียมความพร้อม เรื่อง พิธีการ ต้อนรับ ลงทะเบียน งานวันสถาปนากรม 40 อ/ต.1
8 13 พ.ค. 62 27 พ.ค. 62 08:30 น. 15:30 น. กวจ. ประชุมสามัญประจำปีสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 60 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225