สำนักงานเลขานุการกรม
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 02-579-5128 โทรสาร.02-941-2227
E-mail : ofs_2@ldd.go.th