วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561   กระทรวงเกษตรฯ เตรียมนำเสนอ 4 โซนนิทรรศการในการประชุมรัฐนตรีเกษตรอาเซียนที่เชียงใหม่ ได้แก่ นิทรรศการ“เกษตรยั่งยืนแห่งภูมิภาคอาเซียน” โซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อแสดงถึงพระอัจฉริยะภาพของ ร.9 และ ร.10 ในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ โซนนิทรรศการ 50 ปีอาเซียน และโซนนิทรรศการและผลงานด้านการเกษตรของไทย เช่น การแก้ไขปัญหาการทำประมงอย่างยืนของไทย   รัฐมนตรีเกษตรฯ เผย ประเด็นหารือที่สำคัญในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน อาทิ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร ได้แก่ มาตรฐานพืชสวนและพืชอาหารของอาเซียน มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ค่าปริมาณสารพิษตกค้าง มาตรฐานปศุสัตว์ และมาตรฐานฮาลาล เป็นต้น   พลเอกฉัตรชัย ระบุ การประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียนฯ ไทยตั้งเป้าผลักดันนโยบายประมงอาเซียนให้กลุ่มอาเซียนเร่งดำเนินการให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (AMAF) ครั้งที่ 39 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ กับรัฐมนตรีประเทศบวกสาม ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี (AMAF +3) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 28 – 29 ก.ย. 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่