วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566   กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง เพื่อส่งเสริมนโยบายลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร   Mobile Application LDD โทร. 1760   กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมเกษตรกร ลดปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.3 และซุปเปอร์ พด.7 ส่งเสริมสู่เกษตรอินทรีย์ เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884 ต่อ 250,315,373,374,384   กรมพัฒนาที่ดินรณรงค์ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม