วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2567   กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ และน้ำหมักชีวภาพใช้เอง เพื่อส่งเสริมนโยบายลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร   Mobile Application LDD โทร. 1760   กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมเกษตรกร ลดปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชด้วยผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ซุปเปอร์ พด.3 และซุปเปอร์ พด.7 ส่งเสริมสู่เกษตรอินทรีย์   กรมพัฒนาที่ดินรณรงค์รักษ์ดินรักษ์สิ่งแวดล้อม "ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน สร้างดินยั่งยืน ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม"