สลก. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ พด. (17) วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒ... สลก. แสดงความยินดีกับ ผตร.เบญจพร ชาครนนท์ (73) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม มอบดอกไม้แสดงความยินด... เยี่ยมชมและศึกษาดูงานการส่งเสริมงานพัฒนาที่ดินระยอง (37) วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน... ร่วมงานแถลงข่าวงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 (24) วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมงานแถลงข... ร่วมรับฟ้งการปาฐกถาพิเศษ ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (40) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม ร่วมรับฟ้งการปาฐกถาพิเศษ "การขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภ... ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา 54 ปี 1/60 (33) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 54 ปี คร... การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2/60 (45) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ คือ การติดตามเร่งรัดผลก... ร่วมการประชุมปรึกษาหารือ Zoning by Agri-Map (39) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ Zoning by Agri-Map โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ก... ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 1 / 60 (40) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1 / 2560 ซึ่งมีเรื่องสำคัญ คือ 1. การติดตามผลการด... ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน (40) นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ เลขานุการกรม เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน (ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรร...