เชิดชูเกียรติ ขรก. สลก. พด. ดีเด่น ปี 66 (317) ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 นางสาวอุบลวรรณ ตันตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่... ลนก. ร่วมประชุม คกก.วันดินโลก 1/67 (134) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ... สลก. “ปันสุขเพื่อสังคม” เนื่องในวัน ขรก. 67 (118) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นประธานจัดกิจกรรม “สลก. ปันสุขเพื่อสังคม” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีผู้อำนว... สลก. เชิดชูเกียรติ ขรก. คุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น งบปี 67 (209) ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่ นางจินตนา แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนว... ลนก. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กษ. ครบรอบ 132 ปี (95) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วย ผู้อำนวยกลุ่มและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันสถาปนากร... พด. ร่วมประชุมการบรรพชาอุปสมบทหมู่ กษ. ครบ 132 ปี 2/67 (124) ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่ายพร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัดสำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการบรรพช... ลนก. ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พด. (2/67) (146) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าท... พด. ร่วมยินดี กข. ครบรอบ 18 ปี (206) นางจินตนา แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ พร้อมด้วยนางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ ... พด. ร่วมยินดี ตส. ครบรอบ 72 ปี (256) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 72 ปี... สลก. คัดเลือกผลงานกรอบที่ 1 งบปี 67 (126) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมกรอบตัวชี้วัดเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับกอง/สำนัก ด้านผลสัมฤทธิ์ขอ...