ร่วมหารือขับเคลื่อนวันดินโลก (1/64) (61) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบด... พด. ร่วม “รักษ์ทรัพยากรไทย” เฉลิมพระเกียรติ (61) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานนิทรรศการ “รักษ์ทรัพยากรไทย” โดยมี พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิก... มิติการพัฒนาองค์กร PMQA 4.0 สลก. (119) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ประชุมกรอบแนวทางและเกณฑ์กำหนดตัวชี้วัดมิติการพัฒนาองค์กร ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรตามแนวทางข... ลนก. เข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี 2563 (94) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) ในพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริ... ลนก. ผู้แทนกรมฯ แสดงความยินดีกับอธิบดีใหม่ (199) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ อธิบดีกรมชลประทาน อ... ร่วมรับมอบนโยบายฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พด. (90) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประชุมหัวหน้าส่วนร... สลก. พด. เตรียมแผน Coaching บุคลากร (93) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมแนวทางการทำแผนเตรียมการสอนงานให้กับบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) ร่วมกับ ผู้อำนวยกา... เลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ พด. 64 (150) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน และรองประธานกรรมการเลือกตั้ง ได้เดินทางมายังคูหาสรรหาและเลือกตั้ง ประธานและกรรมการดำเนิน... คณะ พล อ.ต.จักรฤทธิ์ ที่ปรึกษา อผศ. ตรวจเยี่ยม รปภ. พด. (145) พล อ.ต.จักรฤทธิ์ บัวจีบ ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม รปภ. ที...