ลนก. ร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมดินโลก (49) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565 สมาคมดินโลก ผ่านระบบ Video Conference Application Zoom โดยมีดร.วิวั... ลนก. ร่วมรับฟังเสวนา “ผสานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050” (25) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง “สานพลัง นำไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ปี 2050” ผ่านระบบ Video Conference A... พด. ร่วมงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี (61) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี ในงานวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 71 ปี ณ กรมตรวจบัญ... ลนก. ร่วมเปิดงานส่งเสริม-สร้างการรับรู้ตลาดสินค้าเกษตร-หม่อนไหม (65) วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมและสร้างก... พด. ร่วม เปิด สัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตร สู่การเป็นผู้ประกอบการ (37) วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจินตนา แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุ... ลนก. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล พด. 1/66 (59) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meet... ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 (47) น.ส.อุบลวรรณ ตันตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสี... สลก. ร่วมหารือหน่วยงานในกำกับของรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร (73) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกร... ลนก. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก 1/66 (59) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ ตันตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเค... ลนก. ร่วมพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 66 (77) ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด” โดยมี ดร...