ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการประชาสัมพันธ์ กษ. 2/61 (3) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเผยแพร่และประช... ร่วมประชุมหารือ วันดินโลก และการจัดตั้ง CESRA (3) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือ การทำ VTR การขอรางวัลวันดินโลก และการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้าน... ร่วมประชุมหารือพัฒนาที่ดิน การเตรียมจัดตั้ง CESRA พร้อมขับเคลื่อนวันดินโลก (2) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมหารือการเตรียมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA)... การอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร (4) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมต้อนรับนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ล... ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการ (10) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติรา... ปลูกหญ้าแฝกซ่อมแซมและทดแทนเดิม อนุรักษ์ดินและน้ำสระน้ำกรมพัฒนาที่ดิน (11) นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริ... การประชุมวิชาการ "วันดินโลก รวมศาสตร์ของพ่อ เชื่อมต่อดินมีปัญหา น้อมนำวิถีราชา ต่อต้านการเเปรสภาพเป็นทะเลทราย" (3) วันที่พฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานเปิดการประชุมวิชากา... ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ...... (33) นายไชยวัฒน์ เวสารัชตระกูล ผู้อํานวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ(ร... สลก. ทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 (38) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของ... ร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (6) นายสุจินต์ นิลประดับเเก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมการกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริต กิจกรรมส...