ร่วมประชุม ขับเคลื่อนแผนงานวันดินโลก ปี 2561 (5/61) (9) นายฆนนาท ภู่กรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ รักษาราชการเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนงานวันดิน... ร่วมยินดี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ครบรอบ 59 ปี (6) วันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายไพศาล ดุลยพัชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร... ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2561 (8) นายไชยวัฒน์ เวสารัชตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเก... ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (10) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร... ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดพื้นที่จัดนิทรรศการและดูสถานที่จัดงานมหกรรมวันดินโลก (6) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พร้อมนายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมปร... ร่วมยินดี กรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 16 ปี (5) สำนักงานเลขานุการกรม โดย นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ พร้อมด้วย นายวิเชียร อำภามณี นิติกรชำนาญการพิเศษ นางสาวนันท... ร่วมยินดี กรมบัญชีกลาง ครบรอบ 128 ปี (6) สำนักงานเลขานุการกรม โดย นายพีรวัฒน์ กุญจร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารบรรณ พร้อมด้วย นางสาวนันทวรรณ หม่นมั่น เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงา... ร่วมประชุมหารือวางแผนแนวทางการดำเนินงานพร้อมตรวจพื้นที่ การจัด "งานมหกรรมวันดินโลกปี 2561" (5) นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พร้อมนายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และผู้... ร่วมยินดี วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (3) สำนักงานเลขานุการกรม โดย นางสาวมิรันตี ฐิติโชติรัตนา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน พร้อมด้วย นางสาวนุชศรา ชูพั... สัมมนา การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาปรับใช้เพื่อยกระดับให้โลกเติบโตอย่างยั่งยืน (4) สำนักงานเลขานุการกรม โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงนิตยา เจริญทรง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์ดิน ร่วมงาน สัมมนา "Global...