0020/2561: ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านทุ่งตาเงิน อยุธยา(0) 16/2/2561
0019/2561: หารือกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน เตรียมประชุมวิชาการปี 61(0) 14/2/2561
0004/2561: พัฒนาเกษตรกรท่าไผ่ ร่วมทำปุ๋ย เพื่อการเกษตรอินทรีย์(5) 12/2/2561
0018/2561: พัฒนาแหล่งน้ำ บ้านหนองกวาง จันทบุรี(5) 7/2/2561
0017/2561: ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำ เขต 1 ปทุมธานี(6) 5/2/2561
0003/2561: ศาสตร์พระราชา ทวงคืนป่าต้นน้ำ "น่าน"(6) 4/2/2561
0016/2561: ตามรอยพระราชา พัฒนาที่ดินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(9) 1/2/2561
0014/2561: ปลุกกระแส "เปลี่ยนเปลือกให้เป็นปุ๋ย" ช่วยลดซังข้าวโพด-หมอกควัน-เพิ่มปุ๋ยอินทรีย์(7) 31/1/2561
0015/2561: ประชุม สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ 2561(6) 31/1/2561
0013/2561: สมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่(6) 30/1/2561
0012/2561: อบรมเสวนาศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์ อุบลราชธานี(15) 25/1/2561
0002/2561: สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองพัฒนาที่ดินตากพร้อมชี้แนะการปลูกดูแลและใช้ประโยชน์(18) 22/1/2561
0011/2561: รณรงค์บ้านไดปลาดุกไถกลบตอซังและพืชปุ๋ยสดบำรุงดินเพื่อลดภาวะโลกร้อน(16) 22/1/2561
0010/2561: ศึกษาดูงานแพทย์แผนไทย(18) 17/1/2561
0009/2561: ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)(16) 15/1/2561
0171/2560: ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเกษตร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด(13) 11/1/2561
0001/2561: พด. ขานรับนโยบาย ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ตามกลไกของตลาดอย่างยั่งยืน(17) 11/1/2561
0170/2560: พด. ขานรับขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตามกลไกตลาดยั่งยืน(15) 10/1/2561
0001/2561: พด. ขานรับนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ตามกลไกของตลาดอย่างยั่งยืน(16) 10/1/2561
0001/2561: 35 ปี ห้วยฮ่องไคร้ฯ ร่วมใจ สืบสาน รักษา พัฒนา ต่อยอด(15) 10/1/2561
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 107 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 >>