ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 16 ต.ค. 62 7 พ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. กพร. วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร

40

อ/ต.2
2 11 พ.ย. 62 12 พ.ย. 62 08:30 น. 12:00 น. กค. คณะกรรมการ TOR นัดผู้รับจ้างคุยงานเรื่องวันดินโลก

50

อ/ต.2
3 6 พ.ย. 62 7 พ.ย. 62 13:30 น. 16:30 น. กนผ. ประชุมหารือคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)

40

อ/ต.2
4 11 พ.ย. 62 15 พ.ย. 62 09:00 น. 12:00 น. กผง. เปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20

อ/ต.1
5 11 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62 09:00 น. 12:00 น. กผง. ACMECS

40

อ/ต.1
6 13 พ.ย. 62 19 พ.ย. 62 13:30 น. 16:30 น. กผง. ประชุมคณะกลั่นกรองโครงการวิจัย

50

อ/ต.1
7 13 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 10:00 น. 13:00 น. กกจ. คณะทำงานพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน

35

อ/ต.1
8 12 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 14:00 น. 16:30 น. กกจ. ประชุม อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดิน

13

อ/ต.2
9 18 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 13:30 น. 16:30 น. กวจ. การประชุมร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลกของ 3 สมาคม

30

อ/ต.2
10 19 พ.ย. 62 27 พ.ย. 62 08:30 น. 12:00 น. กผง. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2562

35

อ/ต.1
11 27 พ.ย. 62 28 พ.ย. 62 09:30 น. 12:00 น. กสด. มอบแนวทางการปฏิบัติงาน

80

อ/ต.1
12 28 พ.ย. 62 28 พ.ย. 62 13:00 น. 16:30 น. กผง. ประชุมติดตามการดำเนินงาน

50

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 15 พ.ย. 62 27 พ.ย. 62 08:00 น. 16:30 น. กกจ. สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ 450 อ/ต.3
2 21 พ.ย. 62 25 พ.ย. 62 07:30 น. 16:30 น. สลก. เตรียมการจัดงานแถลงข่าว งาน วันดินโลก 2562 100 อ/ต.1
3 21 พ.ย. 62 26 พ.ย. 62 07:30 น. 16:30 น. สลก. จัดงานแถลงข่าว งานวันดินโลก 2562 100 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 17 ต.ค. 62 6 พ.ย. 62 08:30 น. 16:30 น. สวก. ประชุม สวก. 25 อ/ต.2
2 17 ต.ค. 62 7 พ.ย. 62 08:30 น. 12:00 น. สวก. ประชุม สวก. 25 อ/ต.2
3 7 พ.ย. 62 12 พ.ย. 62 09:00 น. 12:00 น. กนผ. การติดตามการดำเนินงานการจัดนิทรรศการวันดินโลก 25 อ/ต.2
4 18 พ.ย. 62 20 พ.ย. 62 14:00 น. 16:30 น. กผง. เตรียมงานประเมินผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 50 อ/ต.1
5 14 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 09:00 น. 12:00 น. สวพ. คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 30 อ/ต.1
6 8 พ.ย. 62 21 พ.ย. 62 12:30 น. 16:30 น. กนผ. การสำรวจวิเคราะห์ดินเพื่อกำหนดเขตพื้นที่การผลิตพืชตามศักยภาพดิน 40 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225