i
ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 3 ธ.ค. 62 3 ธ.ค. 62 14:00 น. 16:30 น. สลก. ประชุมคณะทำงานอำนวยการงานวันดินโลก

30

อ/ต.1
2 8 ธ.ค. 62 12 ธ.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. ศทส. MA ระบบ Video Conference ครั้งที่ 1/2563 โดย บริษัท Expert

5

อ/ต.1
3 12 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62 08:00 น. 13:00 น. สลก. คณะกรรมการพัฒนาที่ดินฯ

25

อ/ต.1
4 9 ธ.ค. 62 23 ธ.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. ศทส. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

30

อ/ต.1
5 12 ธ.ค. 62 24 ธ.ค. 62 07:30 น. 09:00 น. ศทส. ทดสอบระบบ video conference สำหรับเตรียมประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 9/62

5

อ/ต.2
6 12 ธ.ค. 62 24 ธ.ค. 62 09:00 น. 13:00 น. กผง. หัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินครั้งที่ 9/62

80

อ/ต.2
7 18 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. กนผ. แผนการใช้ที่ดินทางการเกษตรของประเทศไทย

30

อ/ต.1
8 12 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 62 09:30 น. 11:00 น. สสผ. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

15

อ/ต.1
9 16 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กผง. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัยรกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2562

40

อ/ต.2

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 27 พ.ย. 62 2 ธ.ค. 61 09:30 น. 12:00 น. กสด. ประชุมมัคคุเทศก์ วันดินโลก ปี 2562 130 อ/ต.1
2 19 พ.ย. 62 11 ธ.ค. 61 07:30 น. 12:00 น. กกจ. บริจาคโลหิต 100 อ/ต.1
3 18 ธ.ค. 62 25 ธ.ค. 61 08:30 น. 12:00 น. กกจ. อภิปรายนำเสนอผลงานกลุ่มของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร มาตรฐานวิชาการงานพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 7 100 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 13 พ.ย. 62 17 ธ.ค. 62 08:00 น. 16:30 น. สวก. หลักสูตรผู้บริหารงานวิจัย รุ่นที่ 2 ประชุมของสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 50 อ/ต.1
2 17 ธ.ค. 62 24 ธ.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. สสผ. ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลและแผนที่การจำแนกประเภทที่ดิน ตามมาตรา 9(1) แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 1/2562 40 อ/ต.1
3 17 ธ.ค. 62 26 ธ.ค. 62 10:00 น. 12:00 น. กผง. การประชุมร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในประเด็นการสนับสนุนปัจจัยการผลิตของกรมฯ 40 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225