ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 6 ม.ค. 62 6 ม.ค. 63 14:00 น. 16:30 น. สลก. เกษตรวิชญา

50

อ/ต.2
2 27 ธ.ค. 62 7 ม.ค. 63 09:00 น. 12:00 น. กพร. คณะกรรมการคัดเลือกผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐฯ

40

อ/ต.1
3 7 ม.ค. 62 7 ม.ค. 63 15:30 น. 17:30 น. กผง. หารือแนวทางการตั้งงบประมาณปี 2564

15

อ/ต.2
4 26 ธ.ค. 62 13 ม.ค. 63 09:30 น. 12:00 น. กผง. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2563

50

อ/ต.1
5 19 ธ.ค. 62 15 ม.ค. 63 08:30 น. 16:30 น. กพร. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การ เข้าสู่ระบบราชการ 4.0

40

อ/ต.2
6 28 ธ.ค. 62 16 ม.ค. 63 08:00 น. 12:00 น. กกจ. สมาคมดินโลก

30

อ/ต.1
7 2 ม.ค. 62 20 ม.ค. 63 09:30 น. 14:00 น. กผง. ประชุมคณะกรรมการโครงการเกษตรวิชญา

50

อ/ต.1
8 3 ม.ค. 62 28 ม.ค. 63 09:00 น. 12:00 น. กผง. คณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

50

อ/ต.1
9 6 ม.ค. 62 10 ม.ค. 63 08:00 น. 16:30 น. ศทส. การสร้างเอกสารในรูปแบบ QR Code

30

อ/ต.1
10 6 ม.ค. 62 13 ม.ค. 63 13:00 น. 16:30 น. สวด. คณะกรรมการขับเคลื่อนบัตรดินดี

30

อ/ต.2
11 6 ม.ค. 62 23 ม.ค. 63 08:00 น. 17:30 น. กพร. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและเติมเต็มข้อมูล sipoc ของกระบวนงาน และแนวทางการหาจุดปรับปรุงงานและสร้างนวัตกรรม

70

อ/ต.1
12 6 ม.ค. 62 24 ม.ค. 63 08:00 น. 17:30 น. กพร. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและเติมเต็มข้อมูล sipoc ของกระบวนงาน และแนวทางการหาจุดปรับปรุงงานและสร้างนวัตกรรม

70

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 13 ธ.ค. 62 6 ม.ค. 63 08:30 น. 15:30 น. กผง. โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 63 350 อ/ต.1
2 20 ธ.ค. 62 28 ม.ค. 63 08:30 น. 16:30 น. กกจ. โครงการฟังธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 100 อ/ต.2


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225