ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล
รายงานสรุปผลการให้บริการห้องประชุม ปีงบประมาณ 2563
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 80 คน
เดือน จองประชุม อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก หมายเหตุ
ตุลาคม 23 23   10 สวพ.1 กผง.11 กสด.1 กกจ.5 กนผ.1 ศทส.3 สลก.1
พฤศจิกายน 16 15 1 3 กพร.2 กนผ.1 สวพ.1 กผง.5 กค.1 กกจ.2 ศทส.1 กวจ.1 สลก.1 กสด.1
ธันวาคม 11 11   2 ศทส.4 กนผ.2 สลก.2 กผง.2 สสผ.1
มกราคม 13 13   1 กพร.4 กผง.5 กกจ.1 ศทส.1 สวด.1 สลก.1
กุมภาพันธ์          
มีนาคม          
เมษายน          
พฤษภาคม          
มิถุนายน          
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
รวม 63 62 1 16  

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
เดือน จองประชุม อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก หมายเหตุ
ตุลาคม 4 4     กกจ.2 กผง.2
พฤศจิกายน 3 3     กกจ.1 สลก.2
ธันวาคม 3 3     กกจ.2 กสด.1
มกราคม 2 2     กผง.1 กกจ.1
กุมภาพันธ์          
มีนาคม          
เมษายน          
พฤษภาคม          
มิถุนายน          
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
รวม 12 12 0 0  

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
เดือน จองประชุม อนุมัติ ไม่อนุมัติ ยกเลิก หมายเหตุ
ตุลาคม 6 6   1 กวจ.5 กกจ.1
พฤศจิกายน 6 6     สวก.2 กนผ.2 สวพ.1 กผง.1
ธันวาคม 3 3     สวก.1 กผง.1 สสผ.1
มกราคม          
กุมภาพันธ์          
มีนาคม          
เมษายน          
พฤษภาคม          
มิถุนายน          
กรกฎาคม          
สิงหาคม          
กันยายน          
รวม 15 15 0 1  

รวมทั้งสิ้น 90 89 1 15  


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225