ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 3 ต.ค. 62 4 ต.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. สวพ. แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

60

อ/ต.2
2 11 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62 08:30 น. 09:30 น. กกจ. ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่

20

อ/ต.1
3 17 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62 13:30 น. 17:30 น. กผง. เข้ารับฟังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร์ วาระที่ 1

40

อ/ต.2
4 17 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 09:00 น. 17:30 น. กผง. เข้ารับฟังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร์ วาระที่ 1

40

อ/ต.2
5 19 ต.ค. 62 21 ต.ค. 62 13:00 น. 16:30 น. สลก. คณะทำงานดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

35

อ/ต.2
6 22 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 11:00 น. 12:30 น. กกจ. เลือกตั้ง อ.ก.พ. กรมพัฒนาที่ดิน

30

อ/ต.1
7 22 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 12:30 น. 16:30 น. กผง. กำหนดการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายขับเคลื่อนของกรมพัฒนาที่ดิน (รองปลัด กษ.)

90

อ/ต.1
8 21 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 16:30 น. 17:30 น. กผง. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมพิเศษวันดินโลก ครั้งที่ 2/2562

25

อ/ต.1
9 22 ต.ค. 62 25 ต.ค. 62 12:00 น. 13:30 น. ศทส. ทดสอบระบบ video conference สำหรับการประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ปี 64 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5

อ/ต.1
10 21 ต.ค. 62 25 ต.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. กผง. ปรึกษาหารือแนวทางการการดำเนินงานวิชาการ และเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอการวิจัย ปี 2564

50

อ/ต.2
11 11 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กนผ. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลสภาพการใช้ที่ดิน และข้อมูลเขตความเหมาะสมของที่ดิน

30

อ/ต.1
12 25 ต.ค. 62 31 ต.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. กกจ. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2/2562

35

อ/ต.2
13 22 ต.ค. 62 31 ต.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. กผง. การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 5

50

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 4 ก.ย. 62 1 ต.ค. 61 07:30 น. 10:30 น. กกจ. ตรวจสุขภาพรอบ 4 เดือน 100 อ/ต.1
2 2 ก.ย. 62 7 ต.ค. 61 08:30 น. 12:00 น. กผง. รายงานประจำปี 2562 120 อ/ต.1
3 2 ก.ย. 62 7 ต.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. ชี้แจงแบ่งงานเงินและแนวทางปี 2563 120 อ/ต.2
4 4 ก.ย. 62 10 ต.ค. 61 12:50 น. 15:30 น. กกจ. ฟังผลตรวจสุขภาพ 100 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 7 ต.ค. 62 9 ต.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 30 อ/ต.1
2 7 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กกจ. ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 30 อ/ต.1
3 16 ต.ค. 62 22 ต.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. กกจ. ประชุม คณะทำงานจัดประชุมและนิทรรศการทางวิชาการวันดินโลก ปี 2562 30 อ/ต.1
4 24 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. กวจ. คณะทำงานจัดทำเนื้อหาวิชาการวันดินโลก 25 อ/ต.2
5 25 ต.ค. 62 30 ต.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. กวจ. ประชุม คณะทำงานด้านการจัดประชุม และประสานงานวันดินโลก ปี 2562 ครั้งที่ 2 30 อ/ต.2


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225