ปฏิทินการบริการห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2563
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. สรุปผล


ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ความจุ 60 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 3 ต.ค. 62 4 ต.ค. 62 09:00 น. 12:00 น. สวพ. แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

60

อ/ต.2
2 10 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 09:30 น. 12:00 น. กสด. ประชุมคณะกรรมการสมาคมดินโลก

20

อ/ต.2
3 9 ต.ค. 62 25 ต.ค. 62 12:00 น. 16:30 น. กผง. กำหนดการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายขับเคลื่อนของกรมพัฒนาที่ดิน (รองปลัด กษ.)

90

อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 600 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 4 ก.ย. 62 1 ต.ค. 61 07:30 น. 10:30 น. กกจ. ตรวจสุขภาพรอบ 4 เดือน 100 อ/ต.1
2 2 ก.ย. 62 7 ต.ค. 61 08:30 น. 12:00 น. กผง. รายงานประจำปี 2562 120 อ/ต.1
3 2 ก.ย. 62 7 ต.ค. 61 13:30 น. 16:30 น. กผง. ชี้แจงแบ่งงานเงินและแนวทางปี 2563 120 อ/ต.2
4 4 ก.ย. 62 10 ต.ค. 61 12:50 น. 15:30 น. กกจ. ฟังผลตรวจสุขภาพ 100 อ/ต.1

ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น ความจุ 50 คน
  วันที่บันทึก วันที่ประชุม เวลาเริ่ม เวลาเลิก สำนัก/กอง เรื่อง จำนวนคน หมายเหตุ
1 2 ต.ค. 62 8 ต.ค. 62 13:30 น. 16:30 น. กวจ. ประชุมสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย 30 อ/ต.2
2 7 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62 08:30 น. 16:30 น. กกจ. ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 30 อ/ต.1


จองห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-579-8515 สายด่วน 1760 ต่อ 1225