เลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดสินค้าทางการเกษตรและหม่อนไหม
ณ บริเวณโซนสันทนาการและบริเวณตลาดองค์การเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดสินค้าทางการเกษตรและหม่อนไหม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-17 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณโซนสันทนาการและบริเวณตลาดองค์การเพื่อเกษตรกร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมี นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์คุณค่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ส่งเสริมการตลาดผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหมและผู้ประกอบการผ้าไหม โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตมากขึ้น

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป