กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร
โรงแรมทีเค พาเลซ แอด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


           วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นางจินตนา แสงชาตรี ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร (Agri - Entrepreneur) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และเผยแพร่ผลงานดีเด่นของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป