เลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรุงเทพฯ


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธาน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน รายงานผลการสํารวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจําปี 2565 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2566 –2570 โครงการที่ขอดําเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของกรมพัฒนาที่ดิน

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป