ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2566
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ


           น.ส.อุบลวรรณ ตันตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรปี 2566 การปรับเวลาผังรายการออกอากาศ การให้บริการ website ผ่าน www.am1386.com รวมทั้งได้พิจารณาเรื่องขอปรับปรุงระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการรับ-จ่าย การเก็บรักษาเงินรายได้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร พ.ศ. 2562

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป