สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมหารือหน่วยงานในกำกับของรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมหารือหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร โดยมีนายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธาน ทั้งนี้ เลขานุการกรม ได้นำเสนอชี้แจงการปฏิบัติงาน ข้อมูลโครงสร้าง ภารกิจ บทบาทหน้าที่ งานในความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการกรม โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สลก. ศทส. และ สวพ. ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป