เลขานุการกรม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2566
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


           นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรม พร้อมด้วยนางสาวอุบลวรรณ ตันตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน โดยที่ประชุมรับทราบสรุปผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “Soils, where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” และร่วมพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดงาน หัวข้อภาษาไทยและกรอบกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2566 และในปีนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ในชื่อ “Soil and Water: a source of life” ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดจัดงานวันดินโลกปี 2566 ในหัวข้อภาษาไทย “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต“ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ ได้ร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 และคณะทำงานเพื่อจัดทำหนังสือวันดินโลก และข้อมูลรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรมรายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป