วันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี


           นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่พร้อมนายเข้มเเข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมลงพื้นที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี สถานที่จริงสำหรับการจัด "งานมหกรรมวันดินโลกปี 2561" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณที่“นิทรรศการมีชีวิต ศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาดิน 4 ภาค” ซึ่งจะต้องจัดให้มีการร้อยเรียงวัฒนาธรรมแต่ละภาคให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ,การจัดสถานที่ในส่วนของจุดลงทะเบียน บริเวณจุดจำหน่ายสินค้า และจุดต่างๆ เพื่อให้การจัดงานวันดินโลกในปีนี้ มีความราบรื่น และยิ่งใหญ่ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

           รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม


รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป