อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566


วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

           วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

           การประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวแสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ ศุขเกษม และนายประวัติ แดงบรรจง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน จากนั้น อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แจ้งที่ประชุมทราบ จากปัญหาหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนิน Kick off “ไถกลบแทนเผา บรรเทามลพิษ พิชิตหมอกควัน” ปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความตระหนักให้เกษตรกรไม่เผาฟางและตอซังพืช ช่วยลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ลดการเกิดภาวะโลกร้อน ช่วยให้คุณสมบัติดินไม่ถูกทำลาย เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน และเนื่องจากประเทศไทยใกล้เข้าสู่ฤดูแล้ง ขอให้ สพข.และ สพด. เตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือเกษตรกรแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2566 โดยการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและการส่งเสริมการใช้บ่อจิ๋ว และแจ้งเรื่องการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาร่วมกับกรมชลประทาน

           นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 และรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระบบ Easy Service ระบบ Single Sign on ของบุคลากรและน้องดินดี ระบบบันทึกการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 18 ตัว และพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการดำเนินการจัดกิจกรรมวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่หมอดินอาสาที่สร้างคุณประโยชน์มาอย่างยาวนาน และทุ่มเททำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ และเพื่อจัดให้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ช่วยเหลือดูแลกันและกันของหมอดินอาสา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี ศูนย์กลางคือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นศูนย์กลางและถ่ายทอดสัญญานพิธีเปิดการประชุม ไปทั้ง 77 จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป