วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายชัยวัตน์ สิทธิบุศย์ และนายศิริพงศ์ อินทรมงคล ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินในเขตที่ 11 และหัวหน้ากลุ่มฝ่ายสำนักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนหมอดินอาสา ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จุดที่ 1 ลงพื้นที่บ้านนายปาน ชูพันธ์ หมอดินอาสาประจำตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยจากโซนร้อน “ปาบึก” รับทราบสถานการณ์ความเสียหายและทราบผลการดำเนินงานที่มีความเข้มแข็งของชมรมหมอดินอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการดูแลสมาชิกในกลุ่มและฟื้นฟูบำรุงดินเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวจะทำเป็น “บางจากโมเดล” เพื่อทำการเกษตรอินทรีย์จำนวน 14 ไร่ โดยจะดำเนินการในลักษณะเต็มพื้นที่ ซึ่งได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดินไปเรียบร้อยแล้ว ในการนี้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้กำลังใจกลุ่มหมอดินอาสา และจะสนับสนุนการดำเนินงานของหมอดินอาสาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ เพราะจะทำให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและอาจได้ในเรื่องการท่องเที่ยงเชิงเกษตรตามมา แต่อย่างไรก็ตามขอให้เตรียมวางแผนในเรื่องของตลาดด้วย

จุดที่ 2 เยี่ยมศูนย์ ศพก. ตำบลคลองน้อย บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบปะผู้นำชุมชน เกษตรกร และหมอดินอาสาเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการสำรวจ ออกแบบงาน วัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยาม

จุดที่ 3 พื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย บ้านวัวลุง หมู่ที่ 5 ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเป็นเกษตรกรปลูกยางพารา ทางกรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนสระน้ำและวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อให้เสริมสร้างให้เกษตรกรปลูกพืชผักเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในระยะสั้นก่อน

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป