วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

           เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายชัยวัตน์ สิทธิบุศย์ และนายศิริพงศ์ อินทรมงคล ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายจำเริญ นาคคง ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช และหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินในเขตที่11 และหัวหน้ากลุ่มฝ่ายสำนักงานเขตพัฒนาที่ดินเขต 11 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ศูนย์ราชการนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยในการลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อมาเยี่ยมเยือนและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และหมอดินอาสาผู้ประสบภัย และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีภารกิจใดที่ช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่บ้าง หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินแต่ละจังหวัดได้นำเสนอสถานการณ์ของพื้นที่/ปัญหาอุปสรรคและการช่วยเหลือ/สนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ โดยในการประชุมดังกล่าว อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้มีข้อสั่งการ ดังนี้

1. การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพายุโซนร้อน “ปาบึก”
     1.1 รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ให้เร่งรัดการช่วยเหลือโดยด่วน หน่วยงาน พด. ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูดินโดยมอบหมายให้หน่วยบริการแนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่ เข้าพื้นที่พบกับเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหา เกาะติดกับเกษตรกรในพื้นที่ โดยเน้นการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
2. ใช้แผนที่ในการปฏิบัติงาน
     2.1 ใช้แผนที่ Land Use ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประกอบในการประเมินความเสียหายในกรณีเกิดภัยพิบัติได้
     2.2 มอบหมายหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบูรณาการข้อมูลเพื่อรวมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาของพื้นที่
3. ให้ตรวจสอบแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เกิดอุทกภัย หรือภัยพิบัติ แจ้ง สวพ.
4. เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยบูรณาการของทุกหน่วย ให้มีการใช้ที่ดิน การจัดการดินอย่างชาญฉลาด เน้นผลสัมฤทธิ์ (outcome) ในการทำงาน/ให้พิจารณาตั้ง Dream Team ในการทำงานร่วมกัน
5. งานสาธิตของกรมพัฒนาที่ดินให้ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยนำเกษตรกรมาดูงานเป็นแบบอย่าง

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป