วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

           วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนอของบประมาณปี พ.ศ. 2564 ให้ได้โครงการวิจัยที่มีเป้าหมายผลผลิต(output) และผลลัพธ์(outcome) ที่เป็นรูปธรรม สามารถถ่ายทอดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การเกษตรและสอดคล้องกับพันธกิจของกระทรวงฯ และกรม โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญจากส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป