วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

           วันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 และนายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวโพดแปลงเกษตรกรตัวอย่าง โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี 2561/62 จ.อุตรดิตถ์ ในเขตพื้นที่ อ.พิชัย ซึ่งมีพื้นที่นำร่องการปลูกข้าวโพดหลังนา จำนวน 3,025 ไร่ เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว 2,927 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,195 กก. ต้นทุนการผลิตรวม 3,810 บาท รายได้ต่อไร่ 8,365 บาท มีกำไรสุทธิ 4,555 บาทต่อไร่ ซึ่งเกษตรกรมีความพึงพอใจและมีรายได้เฉลี่ยมากกว่าการปลูกข้าว

           รายงาน :  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป