ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ กรมพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 100 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ตลอดทั้งนำประเด็นจากการเปิดตัวศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ของ CESRA กรอบการดำเนินงาน ASP การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย การฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายสำหรับขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย และประเด็นสำคัญอื่นๆ มาพิจารณาเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ซึ่งจะทำให้ได้แผนการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการเตรียมการสำหรับการจัดเสนอแผนการดำเนินงานและประเด็นสำคัญของ CESRA ต่อที่ประชุม ASP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป

โดยรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ CESRA ร่วมระดมความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนํามาซึ่งแผนการขับเคลื่อน ทิศทางการดำเนินงานที่จะช่วยให้เกิดการบูรณาการทำงานและพัฒนาทิศทางศูนย์ CESRA อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยศูนย์ CESRA นี้ จะเป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และการขับเคลื่อน ขยายผลเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการขจัดความหิวโหย สร้างความมั่นคงทาง อาหาร รวมทั้งเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ">
 วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

           วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย" (Workshop on CESRA action plan formulation) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ กรมพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน จํานวน 100 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ตลอดทั้งนำประเด็นจากการเปิดตัวศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ของ CESRA กรอบการดำเนินงาน ASP การพัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย การฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายสำหรับขับเคลื่อนศูนย์ CESRA ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย และประเด็นสำคัญอื่นๆ มาพิจารณาเพื่อจัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ซึ่งจะทำให้ได้แผนการดำเนินงานและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นการเตรียมการสำหรับการจัดเสนอแผนการดำเนินงานและประเด็นสำคัญของ CESRA ต่อที่ประชุม ASP ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศอินเดีย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป

โดยรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ CESRA ร่วมระดมความคิดเห็น อภิปราย แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อนํามาซึ่งแผนการขับเคลื่อน ทิศทางการดำเนินงานที่จะช่วยให้เกิดการบูรณาการทำงานและพัฒนาทิศทางศูนย์ CESRA อย่างเป็นรูปธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยศูนย์ CESRA นี้ จะเป็นสถานที่ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ และการขับเคลื่อน ขยายผลเพื่อให้บรรลุความสำเร็จ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการขจัดความหิวโหย สร้างความมั่นคงทาง อาหาร รวมทั้งเป้าหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป