วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆและมอบหมายความรับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และในปีงบประมาณ 2562 กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินงานสนองงานพระราชดำริและขยายผลผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 170 โครงการ

ทั้งนี้ ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของกรมพัฒนาที่ดิน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระยะต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ที่ปรึกษากรมฯ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต คณะผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป