วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุมชั้นกรมพัฒนาที่ดิน 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ

           วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) เพื่อทราบกรอบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) พร้อมแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดินชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป