วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานดีเด่นประจำปีของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีที่ปรึกษากรมฯ ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวทางการประกวดผลงานดีเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้แก่ การประกวดเขตพัฒนาที่ดินระดับลุ่มน้ำดีเด่น การปลูกหญ้าแฝกดีเด่น แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และหมอดินอาสาดีเด่น ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป