วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

           นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 ใน 6 หน่วยงานต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

           รายงาน :  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป