วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           เช้าวันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน 61 เวลา 09.09 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ถือฤกษ์ดี ชวนผู้บริหารกรมฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมพัฒนาที่ดิน และหลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเเบบเป็นกันเอง ณ กรมพัฒนาที่ดิน

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป